ปรึกษาให้คำแนะนำ

Search
Close this search box.
cropped-Logo-draft1

วันจันทร์ ถึง วันเสาร์ : 8.30 – 17.30
หยุดทุกวันอาทิตย์และนักขัตฤกษ์

alliedsoftware.info@gmail.com

เยี่ยมชมร้านของเรา

โปรแกรมบัญชี Business Plus

โปรแกรมบัญชี Business Plus เป็นเครื่องมือที่ช่วยจัดการควบคุมความถูกต้อง ตั้งแต่เรื่องของปริมาณสินค้าคงคลังและต้นทุนสินค้าแต่ละชนิดในแต่ละคลังสินค้า ช่วยให้ท่านตรวจสอบรายละเอียดและความถูกต้องของสินค้าได้ทันที่ช่วยรักษาสภาพความเหมาะสมของสินค้าแต่ละชนิด

฿20,330.00฿214,000.00

โปรแกรมบัญชี Business Plus โปรแกรมบัญชี Business Plus โปรแกรมบัญชี Business Plus โปรแกรมบัญชี Business Plus โปรแกรมบัญชี Business Plus โปรแกรมบัญชี Business Plus โปรแกรมบัญชี Business Plus โปรแกรมบัญชี Business Plus

โปรแกรมบัญชี Business Plus ERP เป็นเครื่องมือที่ช่วยจัดการควบคุมความถูกต้อง ตั้งแต่เรื่องของปริมาณสินค้าคงคลังและต้นทุนสินค้าแต่ละชนิดในแต่ละคลังสินค้า ช่วยให้ท่านตรวจสอบรายละเอียดและความถูกต้องของสินค้าได้ทันที่ช่วยรักษาสภาพความเหมาะสมของสินค้าแต่ละชนิด วิเคราะห์ปริมาณสินค้าที่ควรจะจัดเก็บ ตลอดจนควบคุมเรื่องเอกสารทั้งหมด (Document Flow) ตั้งแต่การสั่งซื้อ, การรับสินค้า, การส่งคืน, การขายสินค้า, การรับคืนและอื่น ๆ ให้ครบถ้วนถูกต้อง มีระบบมาตรฐาน รวมทั้งสามารถควบคุมความรับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนการทำงาน (Work Flow) ของแต่ละบุคคลหรือตาระดับบตำแหน่งงานได้อย่างสมบูรณ์แบบ พร้อมทั้งเชื่อมโยงถึงการ์ดลูกหนี้ การ์ดเจ้าหนี้ ภาษีมูลค่าเพิ่มและระบบบัญชี โดยอัตโนมัติทำให้ลดการทำงานที่ซับซ้อนเหมาะสมสำหรับธุรกิจที่ต้องการควบคุมภายในทั้งด้านงานบริหารและงานบัญชี ให้ข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการวิเคราะห์  ข้อมูลอดีต ปัจจุบันและอนาคตเพื่อใช้ในการตัดสินใจวางแผนในการแข่งขันกับคู่แข่ง และนำธุรกิจก้าวสู่บริษัทชั้นนำระดับสากล

คุณสมบัติของ โปรแกรมบัญชี Business Plus ERP

มีความคล่องตัวและง่ายในการใช้งาน ด้วยระบบการทำงานรูปแบบ Icon และ Explorer ของ Windows อย่างสมบูรณ์แบบ ไม่ผูกติดกับฐานข้อมูล (Open System) มีความรวดเร็วในการทำงานสูงและรองรับข้อมูลได้ไม่จำกัด พร้อมให้ความถูกต้องแม่นยำ 100% มีระบบป้องกันการใช้ข้อมูลและรายงานต่าง ๆ พร้อมแสดงผลทั้งจอภาพและเครื่องพิมพ์

 • IC สินค้าคงคลัง

สามารถแบ่งสินค้าได้ตามประเภท/หมวด/ยี่ห้อ/สี/ขนาด และไม่จำกัดคลังและตำแหน่งเก็บสินค้าแต่ละชนิดไม่จำกัดหน่วยนับและบาร์โค้ด โดยแยกผู้รับผิดชอบข้อมูลสินค้าได้ตามประเภทพร้อมรองรับการปิดต้นทุนได้อย่างถูกต้องแม่นยำ ทั้งแบบ 

 1. เข้าก่อนออกก่อน (FIFO)
 2. เฉลี่ย (Weighted Average) 
 3. ตัดตามล็อต (Lots) 
 4. ตัดตามเลขกำกับสินค้า (Serial Number) แสดงสต็อคการ์ดที่หน้าจอง่ายต่อการตรวจสอบ และสามารถสอบถามสินค้าคงเหลือได้ทันทีทุกหน้าจอพร้อมรายงานต่าง ๆ ครบถ้วน
 • PO จัดซื้อสินค้า

รองรับตั้งแต่เอกสารใบขอซื้อ ใบสั่งซื้อ และควบคุมได้โดยกําหนดวันที่หมดอายุของเอกสาร พร้อมแนะนําการสั่งซื้อได้ตามหลักสากล EOQ พร้อมเก็บรายละเอียดการเสนอราคาของผู้จําหนายและสามารถรับสินค้าจากใบซื้อหลายใบได้ รองรับการซื้อสด ขจัดปัญหาเรื่องค่าใชจ่ายในการรับ-นําสินคาเข้า ลดการทํางานซ้ําซ้อนในการรับสินค้าไมตรงกับใบส่งของ/ใบกํากับภาษี พร้อมรายงานประเมินประสิทธิภาพของผู้จําหนาย ตลอดจนสามารถบันทึกค่าใช้จ่ายที่มักมาตามหลังใบรับเพื่อทําการปรับทุนในเอกสารรับพร้อมรองรับเอกสารรับจากการผลิต

 • OE จำหน่ายและจองสินค้า

รองรับตั้งแตเอกสารใบเสนอราคา, ใบจอง, ขายเครดิต, ขายสดและควบคุมได้โดยกําหนดวันที่หมดอายุของเอกสาร, ใบสั่งของ, ใบกํากับภาษี, ใบรับคืน และใบลดหนี้

จัดการกับสินค้าค้างส่ง, คํานวณคอมมิชชั่นส่งของ มีพนักงานขายได้มากกวา 1 คน, รองรับการขายสินค้าบริการพร้อมกําหนดสิทธิในการให้ส่วนลดหรือของแถม ช่วยป้องกันการทุจริตและการขายผิดพลาดได้ เช่น ป้องกันการพิมพซ้ำ, ควบคุมวงเงินเครดิต พร้อมการสอบถามสถานภาพลูกหนี้ได้ทุกหน้าจอ เพื่อประกอบการเปิดบิลขาย, กําหนดสิทธิขายต่ำกว่าตารางราคา, ขายต่ำกว่าราคาควบคุมและขายต่ำกว่าราคาทุนได้

รายงานสรุปยอดวิเคราะห์การตลาดพร้อมกราฟเปรียบเทียบ เช่น จัดอันดับยอดขายจากมากไปน้อยหรือน้อยไปมากตามประเภท / ยี่หอ / หมวดสินคา หรือ ยอดขายสรุปตามช่วงเวลา เช่น รายไตรมาส หรือ เคลื่อนไหวรายเดือน เป็นต้น

 • AR ลูกหนี้ และ AP เจ้าหนี้

แยกประเภทหรือกลุ่มและรายละเอียดได้ไม่จํากัด, แต่ละรายเก็บที่อยู่สถานที่ส่งของได้ไม่จํากัด และเก็บเงื่อนไขข้อตกลงซื้อขายพร้อมอายุข้อตกลงเพื่อป้องกันการซื้อ-ขายผิดเงื่อนไข เช่น ส่วนลดผิด, ราคาไม่ตรงหรือขายสินค้าไม่มีราคา และให้เครดิตผิด เป็นต้น พร้อมเก็บวิธีคํานวณภาษีมูลค่าเพิ่ม และสกุลเงินที่ใช้ประจําในแต่ละรายได้รองรับเอกสารตั้งแต่ใบเพิ่มหนี้/ลดหนี้ (ที่ไมเกี่ยวกับการซื้อ-ขาย สินค้า)ได้, อนุมัติจ่าย,

ใบวางบิล, ชําระหนี้, จ่ายมัดจํา และรับคืนมัดจํา

การชําระรองรับประเภทการชําระได้หลากหลาย เช่น เช็ค, บัตรสวนลด, บัตรของขวัญ, บัตรเครดิต, ค่าธรรมเนียม, ดอกเบี้ยและการชําระขาด-เกินในเรื่องเศษสตางค์ ระบบช่วยคํานวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตามรายการสินค้าที่แฟ้มสินค้าเป็นสินค้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายพิมพ์ ภ.ง.ด.53, ภ.ง.ด.3 ได้และรายงานการจ่าย-รับ พร้อมรายงานประมาณเงินจ่าย-รับรายงานอื่นๆ ครอบคลุมด้านควบคุมยอดหนี้ และวิเคราะห์ยอดหนี้

 • CQ เช็ครับ-จ่ายและเงินฝากธนาคาร

แบ่งแยกธนาคารตามประเภทบัญชี และสามารถควบคุมเช็คทั้งหมดของแต่ละธนาคารชำระเช็คหนึ่งฉบับต่อเอกสารหลายใบหรือเอกสารหนึ่งใบชำระเช็คหลายใบได้ พร้อมพิมพ์เช็คได้ ตามการจ่ายชำระและตรงตามรูปแบบธนาคารพร้อมทะเบียนเช็ครับ-จ่าย

รองรับการนำฝากเช็ครับและพิมพ์ใบนำฝาก, การเปลี่ยนเช็ค/คืนเช็คพร้อมเหตุผล และคำนวณค่าธรรมเนียมอัตโนมัติ พร้อมสัญลักษณ์แสดงสถานะภาพเช็ค รายงานประมาณเงินในธนาคารล่วงหน้าและการทำ Bank Reconcile กับธนาคาร

 • GL บัญชีทั่วไปและแยกประเภท

รองรับตั้งแต่การแยกแผนกเพื่อวิเคราะห์งบแบบ Profit Center มีผังบัญชีมาตฐานพร้อมเริ่มต้นใช้งานหรือกําหนดผังบัญชีได้เอง โดยข้อมูลรายวันสามารถเชื่อมโยงมาจากระบบซื้อ, ขาย, ลูกหนี้, เจ้าหนี้, เช็ครับ-จ่าย และรายได้-รายจ่าย ได้โดยอัตโนมัติ

บันทึกใบสําคัญรับ-จ่าย ด้วยแม่แบบช่วยบันทึกและปันส่วนแยกแผนก พร้อมคํานวณภาษีมูลค่าเพิ่ม, หัก ณ ที่จ่าย และใบสําคัญปะหน้าเอกสาร กําหนดงวดนําส่งภาษีซื้อ พร้อมรายงานภาษีซื้อ, ภพ.30, สรุป ภ.ง.ด.3 และ ภ.ง.ด.53

รองรับการปิดบัญชีทั้งแบบ Perpetual และ Periodic พร้อมสามารถปรับปรุงรายวันเพื่อทําการบวกกลับท้ายงบ บันทึกประมาณการเพื่อจัดทํางบเปรียบเทียบได้ พร้อมแยกงบส่งสรรพากรและงบสําหรับการบริหาร

 • DK โปรแกรมยื่นแบบ ภ.ง.ด.3 และ 53 ผ่านอินเตอร์เน็ต

โปรแกรม Business Plus Disk Transfer (DK) โปรแกรมยื่นแบบรายการภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จาย ภ.ง.ด.3 และ 53 ผานทางอินเตอรเน็ต เปนระบบที่อํานวยความสะดวกในการเตรียมข้อมูลในรูปแบบของแฟ้มข้อมูล (Text File) ตรงตามรูปแบบมาตรฐานของกรมสรรพากรและรองรับการส่งข้อมูลผ่านอินเตอรเน็ต เพื่อนําส่งยังกรมสรรพากร

 • SL พนักงานขายและคอมมิชชั่น

สามารถกำหนดคอมมิชชั่นเป็นเปอร์เซนต์ให้พนักงานขายแต่ละรายได้ตามประเภท , หมวด และยี่ห้อสินค้า โดยโปรแกรมจะคำนวณอัตโนมัติตามที่กำหนดไว้ สามารถบันทึกคอมมิชชั่นพิเศษเฉพาะรายการสินค้าในขณะบันทึกบิลขายได้

 • EP รายได้-ค่าใช้จ่าย

สร้างรายได้-ค่าใช้จ่ายได้ไม่จำกัด พร้อมทั้งสามารถคุมทะเบียนรายละเอียดรายได้อื่นและค่าใช้จ่ายอื่น พร้อมเชื่อมโยงสู่ระบบบัญชีและรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม บันทึกใบสำคัญรับ-จ่าย ได้ทั้งเงินสด การโอนเงิน เช็คล่วงหน้า บัตรเครดิต และอื่นๆ สามารถควบคุมเงินสดย่อยได้

 

ทำไมต้องซื้อ โปรแกรมบัญชี Business Plus ERP
 • ออกแบบมาให้เหมาะสมกับทุกธุรกิจมากที่สุด
 • พร้อมการพัฒนา อย่างต่อเนื่อง
 • รองรับการทำงานที่เป็น Windows อย่างแท้จริง
 • เรียนรู้เข้าใจง่าย เน้นการทำงานอย่างเห็นผลจริง
 • ยืดหยุ่นสูง ประยุกต์ ดัดแปลงได้ง่าย
 • รองรับปริมาณข้อมูลไม่จำกัด
 • ให้ความสมบูรณ์ ครบถ้วน
 • ลดความผิดพลาดของข้อมูลในแต่ละส่วน
 • เหมาะสมกับการบริหารงานภายในองค์กร
 • ถูกต้องตามหลักการบัญชี
 • ให้รายงานวิเคราะห์ เหนือกว่าใครเพื่อการตัดสินใจ
 • ระบบเสริมต่างๆให้เลือกเพิ่มเติมให้เหมาะกับประเภทธุรกิจของคุณ
เปรียบเทียบความแตกต่างของแต่ละรุ่น

โปรแกรมบัญชี Business Plus มี 3 รุ่น เริ่มจากรุ่น Starter / Advance และ Professional ซึ่งมีข้อแตกต่างและสิ่งที่จะได้รับในแต่ละรุ่นดังนี้

 • Starter รุ่นเริ่มต้น
 1. ตั้งค่าบัญชี : สาขา / แผนก / โครงการ / สกุลเงิน / ผังบัญชี / ขั้นตอนการปิดทุน / แม่แบบเอกสารรายวัน
 2. ตั้งค่าการเงิน
  1. ตั้งค่าลูกหนี้ : ประเภท / สาย / ชนิด / กลุ่ม / เขตการตลาด / วิธีลงบัญชี
  2. ตั้งค่าเจ้าหนี้ : ประเภท / วิธีลงบัญชี
  3. ตั้งชื่อรายได้ค่าใช้จ่ายย่อย : ตั้งชื่อรายได้ย่อย / ตั้งชื่อค่าใช้จ่ายย่อย
  4. ตั้งชื่อเงินมัดจำ : ชื่อรับมัดจำ / ชื่อจ่ายมัดจำ
  5. ตั้งชื่อประเภทการชำระ : เงื่อนไขการรับชำระ / ประเภทการรับชำระ / เงื่อนไขการจ่ายชำระ / ประเภทการจ่ายชำระ
  6. ตั้งชื่อบัญชีธนาคารและสมุดเงินสด : ตั้งชื่อบัญชีธนาคาร / ตั้งชื่อสมุดเงินสด / ทะเบียนเช็คจ่าย
 3. ตั้งค่าฝ่ายขาย : ตารางฝ่ายขาย / ประเภทคอมมิชชั่น / ประเภทพนักงานขาย / สายงานขาย / กลุ่มงานขาย / หน่วยงานขาย / เขตงานขาย
 4. คุณสมบัติสินค้า : หน่วยนับ / ประเภทสินค้า / หมวดสินค้า / ยี่ห้อสินค้า / ประเภททดแทน / สีสินค้า / ขนาดสินค้า / เครื่องพิมพ์สำหรับจัดสินค้า / ประเภทการลงบัญชี / วิธีจัดส่งสินค้า
 5. คลังสินค้า : ตำแหน่งเก็บ
 6. ประเภทเอกสาร
  1. ซื้อสินค้า : สั่งซื้อสินค้า / ซื้อสด / ซื้อเชื่อ / ส่งคืนสด / ส่งคืนเชื่อ / ปรับทุนสินค้าตามเอาสารรับ
  2. ขายสินค้า : จองสินค้า / ขายสด / ขายเชื่อ / รับคืนสด / รับคืนเชื่อ 
  3. อื่นๆเกี่ยวกับสินค้า : รับสินค้าจากการผลิต / แปรรูปสินค้า / เบิกสินค้า / คืนเบิกสินค้า / ตัดสินค้าชำรุด / โอนย้ายสินค้า
  4. ตรวจนับสินค้า : เตรียมตรวจนับ / ยอดยกมา / ตรวจนับสินค้า / แสดงผลต่างการตรวจนับ
  5. เอกสารเกี่ยวกับลูกหนี้ : ใบเพิ่มหนี้ลูกหนี้ / ใบลดหนี้ลูกหนี้ / ใบเตรียมใบเสร็จ / ใบเสร็จรับเงิน / ใบแจ้งยอดลูกหนี้ / ใบวางบิล / ใบยืนยันยอดลูกหนี้ / ใบรับเงินมัดจำ / ใบคืนเงินมัดจำ / บันทึกเช็คเด้ง / บันทึกรับชำระจากขนส่ง
  6. เอกสารเกี่ยวกับเจ้าหนี้ : ใบสั่งซื้อค่าใช้จ่ายย่อย / ใบเพิ่มหนี้เจ้าหนี้ / ใบลดหนี้เจ้าหนี้ / ใบเตรียมเช็คจ่าย / ชำระเจ้าหนี้ / ใบวางบิล / ใบอนุมัติจ่าย / ใบจ่ายมัดจำ / ใบคืนจ่ายมัดจำ
  7. เอกสารฝากธนาคาร : นำฝากเงินสด / นำฝากเช็ค / ผ่านเช็ครับ / เปลี่ยนเช็ครับ / คืนเช็ครับ 
  8. เอกสารถอนเงินธนาคาร : ถอนเงินสด / ผ่านเช็คจ่าย / เปลี่ยนเช็คจ่าย / โอนบัญชีธนคาร
  9. เอกสารเกี่ยวกับรายวัน : เอกสารลงรายวัน / ใบสำคัญรับ / ใบสำคัญจ่าย / ใบสำคัญทั่วไป / ใบจ่ายคอมมิชชั่น
  10. เอกสารเกี่ยวกับภาษีหัก ณ ที่จ่าย : ภ.ง.ด.3 / ภ.ง.ด.53
 7. สอบถาม : สินค้าคงเหลือ / สอบถามวัตถุดิบตัดสต็อคตามรายการ / ข้อมูลประกอบสินค้า / ประเภททดแทนคงเหลือ / สถานภาพลูกหนี้ / สถานภาพเจ้าหนี้ / ราคาที่เคยขาย / ราคาที่เคยซื้อ / สอบถามเคลื่อนไหวสินค้าตามเลขกำกับ
 • Advance สิ่งที่จะได้รับเพิ่มเติมจากรุ่น Starter 
 1. ประเภทเอกสาร
  1. ซื้อสินค้า : ขอซื้อสินค้า / สอบราคาสินค้า
  2. ขายสินค้า : เสนอราคา
  3. ขออื่นๆเกี่ยวกับสินค้า : ขอผลิต / ขอแปรรูป / ขอเบิก / ขอโอนย้าย / ขอตัดชำรุด 
  4. สูตรต่างๆ : สูตรแปรรูป / สูตรช่วยบันทึก
  5. เอกสารอนุมัติวงเงินเครดิต : อนุมัติวงเงินเครดิตลูกหนี้ / อนุมัติวงเงินเครดิตเจ้าหนี้
 2. สอบถาม : อนุมัติวงเงินเครดิตขาย / อนุมัติวงเงินเครดิตซื้อ / แสดงปฎิทินงานประจำวัน / แสดงเตือนความจำ
 3. คุณสมบัติพิเศษอื่นๆ : เอกสารประกอบสินค้า / ผู้จำหน่ายหลัก / แนำนำสั่งซื้อ / งบการเงินเปรียบเทียบ
 • Professional สิ่งที่จะได้รับเพิ่มเติมจากรุ่น Starter และ Advance
 1. ตั้งค่าฝ่ายขาย : แผนการส่งเสริมการขาย / แผนการตลาด
 2. ประเภทเอกสาร
  1. เอกสารเกี่ยวกับทรัพย์สินถาวร : ใบสั่งซื้อทรัพย์สิน / ใบซื้อทรัพย์สิน / ใบขายทรัพย์สิน / ใบซ่อมแซมทรัพย์สิน / ใบทรัพย์สินชำรุด
 3. คุณสมบัติพิเศษอื่นๆ 
  1. ตั้งค่าความสำคัญ : สินค้า / ลูกหนี้ / เจ้าหนี้ / สมาชิก / เตรียมดิสก์ส่ง ภงด.53 / งบกระแสเงินสดและอัตราส่วนงบการเงิน / รายงานวิเคราะห์การตลาด / ระบบย้ายข้ามแหล่งเก็บ / อ่านจากเครื่องตรวจนับสินค้า / โปรแกรมพิมพ์ป้ายราคา
ระบบโปรแกรมเสริมของ โปรแกรม Business Plus ERP

โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Business Plus มีความยืดหยุ่นสูง สามารถซื้อระบบโปรแกรมเสริมให้เหมาะสมกับความต้องการของบริษัทของท่านได้ ช่วยให้การทำงานสะดวกและง่ายยิ่งขึ้น

 • โปรแกรมช่วยบันทึกเอกสารเกี่ยวกับสินค้าบน Android
 • โปรแกรมรับฝากขาย Business Plus Consignee
 • โปรแกรมสำหรับธุรกิจแฟรนไชส์ Business Plus Franchise Retail
 • โปรแกรมฝากขาย Business Plus Consignment
 • โปรแกรมสำหรับวางแผนการผลิต
 • โปรแกรมเตรียมใบสั่งซื้อ Business Plus Prepare-PO
 • Business Plus Packing List
 • ระบบบริหารงานอัจฉริยะสำหรับผู้บริหาร

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

รายละเอียดโปรแกรมบัญชี Business Plus ERP

 

ซื้อพร้อมโปรแกรมขายหน้าร้าน คลิ๊กเลย

โปรแกรม POS + โปรแกรมบัญชี

วิธีการสั่งซื้อสินค้าของ Allied
 1. เลือกสินค้าที่ท่านต้องการใส่ในตะกร้าสินค้า
 2. กดที่ตะกร้า เลือก สั่งซื้อสินค้า จากนั้นระบบจำท่านไปหน้ากรอกข้อมูลจัดส่งของท่าน
 3. กรอกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง
 4. เมื่อท่านกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะพาท่านไปหน้าชำระเงิน
 5. โปรดเลือกช่องทางการชำระเงิน และทำการชำระเงิน (*หากท่านเลือกการชำระเงินแบบโอน ท่านจำเป็นต้องส่งหลักฐานการโอนให้เราทราบ โดยเข้าไปที่หน้า “แจ้งชำระเงิน“)
 6. ตรวจสอบเลขพัสดุผ่านอีเมลที่ท่านกรอกไว้ในหน้า รายละเอียดข้อมูลที่ท่านกรอก

วิธีการสั่งซื้อสินค้า

รุ่นโปรแกรมบัญชี

Starter, Advanced, Professional

จำนวนจุด

1 User, 5 User, 10 User, 15 User, 20 User

Brand

Business Plus