cropped-Logo-draft1

คุณสมบัติ

โปรแกรมบัญชี Easy Acc โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปที่จะทำให้การทำบัญชีเป็นเรื่องง่าย ด้วยระบบการทำงานของโปรแกรมบัญชีที่มีมารตฐานถูกต้องตามหลักสรรพากร มีรูปแบบรายงานที่ครบถ้วน สามารถแก้ไขออกแบบ หรือ ปรับรูปแบบรายงานได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนฟอร์มใหม่ ใช้งานง่ายและสะดวกต่อการ Export ข้อมูลจากโปรแกรมให้ออกมาเป็นไฟล์ Excel เพื่อนำไปใช้งานกับโปรแกรมอื่นๆ ครอบคลุมงานบัญชี ใช้งานได้ทั้ง PC และ LAN

จัดการบัญชีให้เป็นเรื่องง่าย

โปรแกรมบัญชี Easy-Acc เป็นโปรแกรมพื้นฐานสำหรับธุรกิจทุกประเภท ครอบคลุมบัญชีสำหรับธุรกิจอุตสาหกรรมที่ต้องมีการออกงบต้นทุนการผลิตด้วย มาพร้อมระบบสินทรัพย์ถาวร ที่จะช่วยคำนวณค่าเสื่อมราคาอัตโนมัติเป็นรายเดือน หรือรายปี มีระบบการสร้างผังบัญชีอัตโนมัติให้เหมาะสมตามูปแบบกิจการ และสามารถสร้างผังบัญชีได้เองโดยไม่จำกัด กำหนดรหัสบัญชีได้สูงสุดถึง 10 หลัก อีกทั้งฟังก์ชันรายงานที่ถูกออกแบบมาให้ตามความเหมาะสมของกิจการ เป็นตัวช่วยการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของบริษัทเพื่อวางแผนในอนาคต

✔ ในบัญชีแยกประเภทสามารถกำหนดเลขคุมสมุดรายวันทั่วไปเพื่อแยกประเภทของรายการบันทึกได้
✔ ออกงบการเงินได้ทันทีหลังจากบันทึกรายการผ่านสมุดรายวันทั่วไปโดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนการปิดบัญชี
✔ สร้างกิจการได้สูงสุดถึง 90 กิจการ
✔ กำหนดงบประมาณของแต่ละบัญชีได้สูงสุดถึง 24 เดือนเพื่อใช้เปรียบเทียบรายได้และค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน
✔ เมื่อมีการปิดบัญชีสิ้นเดือนโปรแกรมจะล็อคการบันทึกงวดบัญชีไม่ให้เข้าไปแก้ไขงวดบัญชี

ควบคุมสินค้าคงคลังอย่างเป็นระบบ

โปรแกรมบัญชี Easy-Acc เป็นตัวช่วยในการบริหารสินค้าคงคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบข้อมูลสินค้าได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว โปรแกรมจะช่วยในการอัพเดตสินค้าให้อัตโนมัติเมื่อมีการรับสินค้าเข้ามาไม่ว่าจะเป็นการ ขาย ซื้อ รับคืน หรือปรับปรุง พร้อมทั้งยังช่วยในการคิดคำนวณราคาต้นทุนเฉลี่ยไปจนถึงคำนวณกำไรขั้นต้น โปรแกรมยังมีฟังก์ชันรายงานข้อมูลคลังสินค้าที่หลากหลาย สามารถจัดพิมพ์ออกมาได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องรอการประมวลผล

✔ กำหนดหมวดสินค้าได้ 90 หมวด
✔ สมารถเลือกรูปแบบคลังสินค้าได้ และยังสร้างคลังสินค้าได้สูงสุดถึง 150 คลัง
✔ สามารถแก้ไขและปรับเปลี่ยนอัตราส่วนเองได้ตามต้องการ โดยไม่มีผลกระทบต่อรายการที่บันทึกไปแล้ว
✔ ตรวจสอบความเคลื่อนไหวของสินค้าได้แบบ Real Time
✔ กำหนดส่วนประกอบการขายสินค้าของสินค้าแต่ละตัวได้สูงสุด 15 รายการ เช่น ของแถมหรือสินค้าที่ต้องจำหน่ายเป็นชุด

หมดห่วงเรื่องเจ้าหนี้และค่าใช้จ่าย

ระบบเจ้าหนี้และค้าใช้จ่าย ตัวช่วยในการควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆภายในกิจการ ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อสินค้า หรือค่าใช้จ่ายทั่วไป อีกทั้งยังสะดวกในการตรวจสอบค่าใช้จ่ายเฉพาะเจ้าหนี้แต่ราย หรือประเภทค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ผ่านมา อีกทั้งยังสามารถออกใบรับวางบิลเพื่อสรุปยอดชำระก่อนที่จะเตรียมตัวจ่ายชำระหนี้ พร้อมกำหนดวันที่นัดหมายจ่ายชำระ

✔ รองรับการบันทึกการออกเช็คสั่งจ่าย สามารถทราบยอดเช็คที่จ่ายไปแล้วทั้งล่วงหน้าและย้อนหลังตลอดทั้งปี
✔ สามารถบันทึกรายการประเภทซื้อสินค้า หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นๆได้ทุกประเภท
✔ รองรับการบันทึกภาษีมูลค่าเพิ่มได้ ทั้งแบบเปอร์เซ็นต์หรือจำนวนเงิน
✔ รองรับรหัสเจ้าหนี้ได้สูงสุด 10 หลัก และกำหนดประเภทเจ้าหนี้ได้ถึง 60 ประเภท
✔ สามารถกำหนดรายละเอียดหรือเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆลงในส่วนการสร้างรหัสเจ้าหนี้ได้

บริหารจัดการลูกหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ

โปรแกรมบัญชี Easy-Acc ตัวช่วยในการบริหารจัดการงานลูกหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนในการทำงาน ควบคุมงานบัญชีลูกหนี้และบัญชีเงินสดให้สะดวกและรวดเร็วด้วยระบบตรวจสอบความเคลื่อนไหวของลูกหนี้ค้างชำระได้ เช่น ยอดเงินที่ค้างชำระ ใบกำกับที่ยังไม่ได้ชำระเงิน ใบวางบิลที่ถึงกำหนด เช็ครับล่วงหน้า อีกทั้งยังสามารถบันทึกเงินได้ทุกรูปแบบเช่น เช็ค เงินสด บัตรเครดิต ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ส่วนลด และยังตรวจสอบรายการรับชำระโดยแยกประเภทของการชำระได้อีกด้วย

✔ รองรับรหัสลูกหนี้ได้สูงสุด 10 หลัก และกำหนดประเภทลูกหนี้ได้ 60 ประเภท
✔ สามารถกำหนดวงเงินให้กับลูกหนี้ได้ เมื่อมีวงเงินเกินกำหนดระบบจะแจ้งเตือนทันที
✔ ตรวจสอบและค้นหาใบกำกับที่ถึงกำหนดและออกใบวางบิลได้ทันที พร้อมกำหนดระยะในการวางบิลล่วงหน้าได้
✔ สามารถแก้ไขได้ทันทีเมื่อมีการบันทึกผิด และกำหนดรหัสผ่านเพื่อเข้าไปแก้ไขได้
✔ สามารถกำหนดหรือแก้ไขข้อความต่างๆในใบวางหนี้ได้

ฟังก์ชั่นรายงาน

รายงานบัญชีแยกประเภท

รายงานสินค้าคงคลัง

รายงานเจ้าหนี้และค่าใช้จ่าย

รายงานลูกหนี้และรายได้

รายงานซื้อสินค้า

รายงานขายสินค้าและออกใบกำกับ

รายงานสรุปยอดชำระ

รายงานแสดงานสรุปสินค้า

รายงานวิเคราะห์ยอดขาย

รายงานวิเคราะห์การขาย

รายงานเปรียบเทียบยอดขาย

รายงานพฤติกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในร้าน

easy acc erp

โปรแกรมบัญชี
Easy Acc

ราคา 17,120 บาท

*  รองรับ 1 เครื่อง
*  4 ระบบหลัก 2 ระบบเสริม
*  ราคานี้รวมภาษีแล้ว

ราคา 24,280 บาท

*  รองรับ 1 เครื่อง
*  4 ระบบหลัก 2 ระบบเสริม
*  ราคานี้รวมภาษีแล้ว

ราคา 4,280 บาท

*  รองรับ 1 เครื่อง
*  ราคานี้รวมภาษีแล้ว

ราคา 6,950 บาท

*  รองรับ 1 เครื่อง
*  ราคานี้รวมภาษีแล้ว

ราคา 4,280 บาท

*  รองรับ 1 เครื่อง
*  ราคานี้รวมภาษีแล้ว

ราคา 6,950 บาท

*  รองรับ 1 เครื่อง
*  ราคานี้รวมภาษีแล้ว

ราคา 4,280 บาท

*  รองรับ 1 เครื่อง
*  ราคานี้รวมภาษีแล้ว

ราคา 6,950 บาท

*  รองรับ 1 เครื่อง
*  ราคานี้รวมภาษีแล้ว

ราคา 4,280 บาท

*  รองรับ 1 เครื่อง
*  ราคานี้รวมภาษีแล้ว

ราคา 6,950 บาท

*  รองรับ 1 เครื่อง
*  ราคานี้รวมภาษีแล้ว

easy acc erp

โปรแกรมบัญชี Easy-Acc

ราคา 17,120 บาท

*  รองรับ 1 เครื่อง
*  4 ระบบหลัก 2 ระบบเสริม
*  ราคานี้รวมภาษีแล้ว

ราคา 24,280 บาท

*  รองรับ 1 เครื่อง
*  4 ระบบหลัก 2 ระบบเสริม
*  ราคานี้รวมภาษีแล้ว

ราคา 4,280 บาท

*  รองรับ 1 เครื่อง
*  ราคานี้รวมภาษีแล้ว

ราคา 6,950 บาท

*  รองรับ 1 เครื่อง
*  ราคานี้รวมภาษีแล้ว

ราคา 4,280 บาท

*  รองรับ 1 เครื่อง
*  ราคานี้รวมภาษีแล้ว

ราคา 6,950 บาท

*  รองรับ 1 เครื่อง
*  ราคานี้รวมภาษีแล้ว

ราคา 4,280 บาท

*  รองรับ 1 เครื่อง
*  ราคานี้รวมภาษีแล้ว

ราคา 6,950 บาท

*  รองรับ 1 เครื่อง
*  ราคานี้รวมภาษีแล้ว

ราคา 4,280 บาท

*  รองรับ 1 เครื่อง
*  ราคานี้รวมภาษีแล้ว

ราคา 6,950 บาท

*  รองรับ 1 เครื่อง
*  ราคานี้รวมภาษีแล้ว

ขอใบเสนอราคา

สิ่งที่ท่านจะได้รับเมื่อซื้อโปรแกรมกับเรา

 • อบรมกับบริษัท Express ฟรี 2 ที่นั่ง
 • อบรมกับบริษัท Allied ฟรีอีก 2 ที่นั่ง มูลค่า 3,000 บาท (จากผู้เชี่ยวชาญด้านโปรแกรมบัญชีมากกว่า 20 ปี)
 • คู่มือการใช้งานโปรแกรม
 • บริการแก้ไขฟอร์ม 1 ครั้ง/การซื้อโปรแกรม มูลค่า 1,000 บาท
 • บริการให้คำปรึกษาฟรีตลอดการใช้งาน
 • บริการติดตั้งผ่านออนไลน์ ฟรี !! ทั่วประเทศ

โปรแกรมบัญชี ของเรา

โปรแกรมบัญชี Easy-ACC ครอบคลุมงานบัญชีอย่างมีประสิทธิภาพด้วย 4 ระบบหลัก

ระบบบัญชีแยกประเภท ระบบสินค้าคงคลัง ระบบเจ้าหนี้และค่าใช้จ่าย ระบบลูกหนี้และรายได้

ระบบบัญชีแยกประเภทและสินทรัพย์ถาวร
 1. วิเคราะห์ผลดำเนินงานกิจการเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารกิจการในอนาคต
 2. รายงานถูกต้องและเหมาะสมตามประเภทกิจการที่กำหนดให้อัตโนมัติ
 3. ระบบบัญชีแยกประเภทสามารถใช้ได้กับกิจการทุกประเภท รวมไปถึงกิจการประเภทอุตสาหกรรมที่ต้องออกงบต้นทุนการผลิต
 4. ระบบสินทรัพย์ถาวร (Fixed Assets) ช่วยคำนวณค่าเสื่อมราคาอัตโนมัติ เป็นรายเดือน รายปี
 5. ระบบมีความยืดหยุ่นสูง ง่ายต่อการใช้งาน วิธีบันทึกใกล้เคียงกับการลงสมุดรายวันทั่วไป และยังสามารถสร้างรายการบันทึกอัตโนมัติ
 6. สร้างผังบัญชีอัตโนมัติที่เหมาะสมในแต่ละกิจการ และยังสร้างรหัสบัญชีสำหรับระบบอย่างถูกต้องและเหมาะสม ได้แก่ กิจการการให้บริการ กิจการซื้อมา-ขายไป อุตสาหกรรมที่มีการผลิต
 7. สามารถสร้างผังบัญชีได้ไม่จำกัดและกำหนดรหัสบัญชีได้สูงสุด 10 หลัก
 8. งบการเงินเปลี่ยนไปตามประเภทกิจการให้อัตโนมัติ
 9. สร้างรหัสบัญชีได้เพียงกำหนดรหัส ชื่อบัญชี และเลือกประเภทบัญชีใน 1-18 ประเภท สามารถครอบคลุมทุกประเภทบัญชี
 10. กำหนดงบประมาณของแต่ละรหัสเพื่อแสดงในงบการเงินเปรียบเทียบ
 11. สามารถกำหนดเลขที่เล่มของสมุดรายวันทั่วไปได้ เช่นเดียวกับสมุดรายวันเฉพาะ และยังสามารถบันทึกรายการได้ซับซ้อนกว่า แยกประเภทของรายการบันทึกได้เช่นเดียวกับสมุดรายวันเฉพาะ เช่น สมุดรายวันทั่วไปเฉพาะรายการปรับปรุง เป็นต้น
 12. สามารถกำหนดงบประมาณของแต่ละบัญชีได้สูงสุดถึง 24 เดือน เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบรายได้และค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนเมื่อเทียบกับงบประมาณที่ตั้งไว้
 13. สร้างสมุดรายวันเฉพาะได้ถึง 30 เล่ม แต่ละเล่มสามารถบันทึกรายการได้ไม่จำกัด พร้อมรายงานสรุปสมุดรายวันเฉพาะ และสรุปรายการบันทึกไว้
 14. รองรับการบันทึกแบบบัญชีคู่ และบัญชีเดี่ยว โดยตรวจสอบยอดเครดิต-เดบิตก่อนการบันทึกเพื่อป้องกันการผิดพลาด
 15. ระบบได้จัดเตรียมยอดยกมาให้อัตโนมัติเพื่อความรวดเร็ว เพียงนำงบทดลอง หรืองบดุลมาบันทึกลงไปในส่วนที่โปรแกรมจัดเตรียมไว้ให้ก็สามารถทำงานต่อเนื่องได้เลยทันที
 16. การบันทึกรายการผ่านสมุดรายวันทั่วไปสามารถลงได้เหมือนการลงบัญชีด้วยมือ ตามหลักการบันทึกรายการแบบบัญชีคู่
 17. ระบบตรวจสอบยอดเดบิต-เครดิตให้ก่อนบันทึกรายการ
 18. สามารถกำหนดเลขคุมสมุดรายวันทั่วไปเพื่อแยกประเภทของรายการที่บันทึกได้
 19. เมื่อปิดบัญชีสิ้นเดือน ระบบจะล็อคการบันทึกในงวดบัญชีนั้น ทำให้ไม่สามารถเข้าไปบันทึกหรือแก้ไขได้ หากต้องการเปิดเพื่อเข้าไปแก้ไขเพียงเอาเครื่องหมาย “ถูก” ในงวดบัญชีนั้นออกก็สามารถเข้าไปบันทึกหรือแก้ไขได้ตามปกติ (ไม่ใช่การปิดบัญชีตามความหมายทางบัญชีทั่วไป)
 20. สามารถออกงบการเงินได้ทันทีหลังจากบันทึกรายการผ่านสมุดรายวันทั่วไป หรือสมุดรายวันเฉพาะ โดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนการปิดบัญชี
 21. สามารถแก้ไขรายการที่บันทึกผิดได้ โดยไม่ส่งผลต่องวดบัญชี เพราะโปรแกรมสามารถปรับตัวเลขในงวดถัดไปจนถึงงวดปัจจุบันให้โดยอัตโนมัติ
 22. โปรแกรมจัดเตรียมรายงานและงบการเงินต่างๆให้อัตโนมัติ และผู้ใช้สามารถเตรียมรูปแบบการบันทึกรายการได้ถึง 30 แบบ
 23. สามารถจัดพิมพ์รายงาน หรือ งบการเงินได้ทันที โดยไม่ต้องรอการประมวลผลหรือปิดบัญชี
 24. สามารถกำหนดรหัสผ่านในการแก้ไขรายการได้
 25. สามารถทำงบบัญชีรวมตามกิจการที่ต้องการ และสามารถสร้างกิจการได้มากถึง 90 กิจการหรือสาขา
ระบบสินค้าคงคลัง
 1. สามารถควบคุมสินค้าและตรวจสอบข้อมูลสินค้าได้ตลอดเวลา ปรับจำนวนสินค้าให้อัตโนมัติเมื่อมีการบันทึกรายการเข้า พร้อมคำนวณราคาต้นทุนเฉลี่ยไปจนถึงกำไรขั้นต้น อีกทั้งสามารถพิมพ์รายงานตรวจสอบได้ทันทีโดยไม่ต้องรอการการประมวลผลใดๆ
 2. ตรวจสอบยอดสินค้าคงเหลือในแต่ละวันได้ทันที ทั้งฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายคลังสินค้า รวมไปถึงฝ่ายบริหาร ลดเวลาในการค้นหามากกว่าการค้นหาด้วยเอกสาร
 3. สามารถเรียกดูข้อมูลต่างๆที่ถูกบันทึกไว้ได้ทันที อีกทั้งยังลดขั้นตอนในการลงบัญชีซ้ำๆ เพราะโปรแกรมจะนำส่งข้อมูลของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาให้โดยอัตโนมัติ
 4. โปรแกรมจะช่วยดูแลในเรื่องขั้นตอนการทำงานอย่างเป็นระบบ หากมีการลัดขั้นตอนหรือการทำงานที่ผิดปกติ ระบบจะแจ้งเตือนว่าผิดพลาดทันที เป็นการป้องกันไม่ให้ปริมาณสินค้าผิดพลาดหรือการจัดส่งผิดพลาด
 5. สามารถตรวจสอบข้อมูลการรับเข้าหรือส่งออกสินค้านั้นๆได้อย่างรวดเร็ว
 6. รองรับการนำระบบบาร์โค้ดเข้ามาช่วยในการควบคุม เพื่อความถูกต้องและแม่นยำมากขึ้น
 7. เมื่อมีการเคลื่อนไหวสินค้า ระบบจะเปลี่ยนแปลงปริมาณสินค้าทันที พิมพ์รายงานได้ทันทีเมื่อมีการซื้อ-ขายเกิดขึ้น
 8. สามารถสร้างและกำหนดรายละเอียดของสินค้าที่กำหนดได้ และสามารถเพิ่มข้อมูลพิเศษอื่นๆได้ สำหรับกิจการที่มีรายละเอียดมากกว่าปกติ
 9. สามารถเรียงลำดับการค้นหาตามรหัส หรือชื่อสินค้าได้
 10. สามารถสร้าง 2 รหัสใน 1 สินค้าได้ โดยรหัสสินค้าบันทึกได้สูงสุด 13 ตัวอักษร และรหัสสินค้าของผู้ขายได้ 15 หลัก ซึ่งสามารถค้นหาจากรหัสสินค้า หรือรหัสผู้ขายก็ได้
 11. สามารถค้นหาสินค้าได้หลายรูปแบบ ค้นหาจากรหัสสินค้า ชื่อสินค้า รหัสสินค้าของผู้ขาย โดยให้ใส่เพียงบางส่วน โปรแกรมจะค้นหารหัสที่ใกล้เคียงให้โดยอัตโนมัติ
 12. สามารถกำหนดรูปแบบวิธีการคำนวณต้นทุนได้ 3 รูปแบบ คือ แบบถัวเฉลี่ย เข้าก่อน-ออกก่อน FIFO และแบบเข้าหลัง-ออกก่อน LIFO
 13. สามารถเลือกรูปแบบคลังสินค้าได้ 2 แบบ คือ แบบหลายคลัง และ คลังเดียว
 14. สามารถกำหนดหน่วยนับได้ 3 ระดับ (เช่น ชิ้น โหล กล่อง)
 15. สามารถแก้ไขและเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนได้เองตามต้องการ โดยไม่ส่งผลต่อรายการที่บันทึกไปก่อนหน้า
 16. สามารถใช้งานร่วมกับระบบลูกหนี้ได้ และยังกำหนดราคาขายของลูกค้าและรายได้เมื่อต้องการออกใบกำกับ
 17. สามารถสร้างคลังสินค้าได้ถึง 150 คลัง อีกทั้งพิมพ์รายงานแยกของคลัง หรือ รวมทุกคลังได้
 18. พิมพ์ใบโอนสินค้าหลังจากการโอนสินค้าได้ตลอดเวลา
 19. สามารถพิมพ์รายงานได้ทันทีโดยไม่ต้องรอผลประมวลหรือทำขั้นตอนใดๆ
 20. สามารถเรียกดูและตรวจสอบการเคลื่อนไหวของสินค้าได้ตลอด 24 เดือน ทั้งปริมาณสินค้าที่รับเข้า หรือ จ่ายออก
 21. สามารถกำหนดหมวดหมู่สินค้าได้ถึง 90 หมวด ในแต่ละหมวดสามารถกำหนดรหัสบัญชีเพื่อใช้ในการเชื่อมต่อกับระบบบัญชีแยกประเภทได้
 22. สามารถบันทึกรูปหรือโน้ตรายละเอียดแบบย่อของสินค้าตัวนั้นๆได้ และเรียกดูหรือแก้ไขได้ตลอดเวลา
 23. กำหนดส่วนประกอบของสินค้าแต่ละตัวได้ถึง 15 รายการ ในกรณีการขายสินค้าแบบชุดหรือเซ็ต
 24. เมื่อมีการขายสินค้าเป็นชุดหรือเซ็ต โปรแกรมจะตัดสต็อกให้ทั้งหมดเพียงครั้งเดียว
 25. สามารถตรวจสอบสินค้าที่จะนำมาประกอบเป็นชุดได้ว่าสามารถนำมาประกอบเป็นสินค้าได้กี่ชิ้น ดูได้จากรายงานส่วนประกอบสินค้าคงเหลือ
 26. เมื่อมีการบันทึกรายการซื้อ ขาย รับคืน หรือปรับปรุงสินค้า โปรแกรมจะปรับปรุงปริมาณสต็อกและค่าต้นทุนเฉลี่ยให้ทันที
 27. สามารถกำหนดจุดต่ำสุดของปริมาณสินค้าได้ และสามารถพิมพ์รายงานออกมาตรวจสอบได้ทันมีเมื่อสินค้าถึงจุดที่กำหนดไว้
 28.  
โปรแกรมเจ้าหนี้และค่าใช้จ่าย
 1. ควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่นค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อสินค้า หรือค่าใช้จ่ายทั่วไปของกิจการ
 2. สามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายเฉพาะเจ้าหนี้แต่ละราย หรือแต่ละประเภทของค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ผ่านมาได้ (กำหนดได้สูงสุด 60 ประเภท) และแยกดูการเคลื่อนไหวในแต่ละเดือนหรือยอดสะสมได้ตลอด 24 เดือน
 3. ระบบจะทำการเตรียมบิลเพื่อใช้ในการชำระพร้อมกับพิมพ์ใบรับวางบิลให้กับร้านค้าได้ทันที
 4. สามารถบันทึกการออกเช็คสั่งจ่ายได้ ซึ่งจะทำให้ทราบยอดเช็คที่สั่งจ่ายไปแล้วทั้งล่วงหน้าและย้อนหลังได้ตลอดทั้งปีอีกด้วย
 5. สามารถบันทึกรายค่าใช้จ่ายได้ทุกประเภท ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้า ค่าใช้จ่ายทั่วไป โดยสามารถแยกรายการค่าใช้จ่ายได้โดยใช้เลขที่บัญชีแยกประเภท
 6. สามารถรองรับรหัสเจ้าหนี้ได้สูงสุด 10 หลัก และกำหนดประเภทเจ้าหนี้ได้ 60 ประเภท เพื่อแยกให้ทราบว่ายอดเงินค้างชำระหรือกลุ่มของเจ้าหนี้ที่ชำระแต่ละกลุ่มเป็นจำนวนเงินเท่าไร เช่น เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้เงินกู้ ค่าสาธารณูปโภค ฯลฯ โดยในแต่ละกลุ่มสามารถกำหนดรหัสบัญชี เพื่อโอนเข้าโปรแกรมบัญชีแยกประเภทได้
 7. สามารถกำหนดรายละเอียดหรือเงื่อนไขต่างๆลงในส่วนของรหัสเจ้าหนี้ได้
 8. แสดงส่วนที่ใช้ในการบันทึกรูปภาพ หรือโน้ตย่อในรายละเอียดของเจ้าหนี้ ร้านค้าการค้นหารหัส
 9. สามารถกำหนดการค้นหาโดยการเรียงตามชื่อ หรือตามรหัสได้ หรือค้นหาจากบางส่วนของชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร ได้
 10. การบันทึกรายการประจำวันมีให้เลือกหลายประเภท เช่น บันทึกเป็นเจ้าหนี้ เงินสด เช็ค และบันทึกส่วนลดได้หลายระดับ เช่น 10+10+4% เป็นต้น
 11. รองรับการบันทึกภาษีมูลค่าเพิ่ม ทั้งแบบเปอร์เซ็นต์และแบบจำนวนเงิน อีกทั้งยังสามรถพิมพ์รายงานภาษีซื้อได้ทันที
 12. สามารถกำหนดเลขที่จัดลำดับของใบกำกับภาษีซื้อ อีกทั้งยังกำหนดให้โปรแกรมนำภาษีซื้อไปแสดงในรายงานภาษีซื้อในงวดที่ต้องการได้
 13. ในกรณีที่บันทึกผิด สามารถแก้ไขได้ทันที และยังกำหนดรหัสผ่านเพื่อป้องกันการเข้าไปแก้ไขได้อีกด้วย
 14. เมื่อมีการบันทึกรายการเป็นเจ้าหนี้ สามารถออกใบวางบิลเพื่อสรุปยอดชำระก่อนที่จะนำจ่ายชำระ พร้อมกำหนดวันและข้อความข้อตกลงหรือเงื่อนไขต่างๆได้
 15. การบันทึกรายการชำระเงินสามารถบันทึกได้หลายรูปแบบ เช่น ใบกำกับ 1 ใบชำระด้วยเช็คหลายใบ ใบกำกับหลายใบ ชำระด้วยเช็ค 1 ใบ หรือใบกำกับกับหลายใบ ชำระด้วยเช็คหลายใบ และยังเลือกการชำระเงินได้มากกว่า 1 ประเภทในการชำระเงินแต่ละครั้ง เช่น เช็คบางส่วน เงินสดบางส่วนก็ได้
 16. ออกใบรับวางบิลเพื่อนัดหมายวันชำระและตรวจสอบใบกำกับภาษีที่ถึงกำหนดจ่ายชำระ พร้อมทั้งพิมพ์ใบสำคัญจ่าย หนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย
 17. เมื่อมีการบันทึกรายการต่างๆสามารถพิมพ์รายงานได้ออกมาทันทีโดยไม่ต้องรอการประมวลผลหรือทำขั้นตอนใดๆ
 18. สามารถปรับแต่งฟอร์มเช็คสั่งจ่ายให้เข้ากับทุกธนาคารได้
 19. สามารถโอนรายการไปยังระบบบัญชีแยกประเภท และโปรแกรมจะสร้างรายการ เดบิต-เครดิตให้อัตโนมัติ
ระบบลูกหนี้และรายได้
  1. ตรวจสอบความเคลื่อนไหวของลูกหนี้ค้างชำระได้ เช่น ยอดเงินที่ค้างชำระ ใบกำกับที่ยังไม่ได้ชำระเงิน ใบวางบิลที่ถึงกำหนด เช็ครับล่วงหน้า เป็นต้น
  2. สามารถบันทึกการรับชำระเงินได้ทุกรูปแบบ เช่น เช็ค เงินสด บัตรเครดิต ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ส่วนลด
  3. สามารถตรวจสอบรายการรับชำระเงินในแต่ละวันได้โดยแยกตามประเภทของการชำระเงิน
  4. บันทึกรายการขายสินค้าและรายได้ได้ทุกประเภท โดยสามรถแยกรายการค่าใช้จ่ายต่างๆโดยใช้เลขที่บัญชีแยกประเภท
  5. รองรับรหัสลูกหนี้ได้ถึง 10 หลัก และกำหนดประเภทประเภทลูกหนี้ได้ถึง 60 ประเภท โดยในแต่ละประเภทสามารถกำหนดรหัสบัญชีคุมลูกหนี้เพื่อโอนเข้าระบบบัญชีแยกประเภทได้
  6. ในการสร้างรหัสลูกหนี้สามารถกำหนดรายละเอียดหรือเงื่อนไข ข้อตกลงต่างๆเพิ่มเติมจากที่โปรแกรมกำหนดไว้ได้
  7. สามารถตรวจสอบยอดขายของพนักงานแต่ละคนได้
  8. ในการค้นหารหัส สามารถกำหนดให้เรียงตามชื่อ หรือตามรหัสได้ และสามารถค้นหาได้จากข้อมูลบางส่วนจากชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร
  9. จอแสดงผลมีรายงานผลรายการบันทึกประจำวัน มีให้เลือกประเภทรายการที่บันทึกเป็นลูกหนี้ เงินสด เช็ค บัตรเครดิต และบันทึกส่วนลดได้หลายระดับได้ เช่น 10+5+2% เป็นต้น
  10. สามารถบันทึกภาษีมูลค่าเพิ่มได้ทั้งแบบเปอร์เซ็นต์และแบบจำนวนเงิน อีกทั้งสามารถพิมพ์รายงานภาษีขายได้ทันที
  11. สามารถกำหนดวงเงินให้กับลูกหนี้ เมื่อเกินวงเงินที่กำหนดไว้ระบบจะแจ้งเตือนทันที
  12. สามารถตรวจสอบและค้นหาใบกำกับ และออกใบวางบิล(ใบแจ้งหนี้)ได้ทันที อีกทั้งสามารถกำหนดระยะเวลาการวางบิลล่วงหน้าได้ เช่น ให้เครดิตลูกค้า 30 วัน วางบิลล่วงหน้า 7 วัน เป็นต้น
  13. สามารถแก้ไขรายการบันทึกได้ และตั้งค่ากำหนดรหัสผ่านเพื่อป้องกันการเข้าไปแก้ไขได้
  14. ในบันทึกรายการลูกหนี้ สามารถนำมาออกเป็นใบวางบิลได้ ซึ่งสามารถปรับแก้ข้อความต่างๆที่แสดงได้เอง
  15. โปรแกรมมีการทำงานอย่างเป็นระบบ ช่วยควบคุมการทำงานแต่ละขั้นตอนไม่ให้ผิดพลาด
  16. สามารถบันทึกรายการรับชำระเงินได้ทุกรูปแบบ เช่น เช็ค เงินสด บัตรเครดิต ส่วนลด ภาษีหัก ณ ที่จ่าย หรือหนี้สูญ พร้อมกับพิมพ์ใบสำคัญรับได้ทันทีหลังชำระ

   

  1. สามารถแบ่งการชำระเงินได้ โดยใบกำกับที่ค้างอยู่ในระบบจะถูกตัดออกไปเมื่อชำระครบจำนวนเงินแล้วเท่านั้น
  2. สามารถพิมพ์รายงานได้ทันทีหลังจากบันทึกรายการโดยไม่ต้องรอผลการประมวลหรือผ่านขั้นตอนใดๆ
  3. มีรายงานสรุปให้ผู้บริหาร เพื่อใช้ในการวางแผนกิจการ เช่น รายงานค้างชำระแยกตามอายุหนี้ สรุปยอดขายและค้างชำระ บัญชีแยกประเภทลูกหนี้รายตัว เป็นต้น
  20. สามารถโอนรายการต่างๆไปยังระบบบัญชีแยกประเภทและสร้างรายการทางบัญชี (เครดิต-เดบิต) ให้อัตโนมัติ

มาพร้อม 2 ระบบเสริมที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบขายสินค้าและออกใบกำกับ ระบบซื้อสินค้า

ระบบขายสินค้าและออกใบกำกับ
 1. เชื่อมการทำงานของ 2 ระบบเข้าด้วยกัน คือ ระบบคลังสินค้าคงคลัง และ ระบบลูกหนี้และรายได้
 2. ออกใบกำกับและจัดพิมพ์ใบกำกับต่างๆ เช่น ใบกำกับสินค้า ใบกำกับภาษี ใบสั่งจองสินค้าใบรับคืนสินค้า เมื่อมีการขายสินค้าหรือออกใบกำกับนี้จะถูกโอนไปยังระบบสินค้าคงคลังและระบบลูกหนี้และรายได้ทันที
 3. ระบบมีการจัดเตรียมฟอร์มเอกสารใบกำกับที่เหมาะสมตามความต้องการของกิจการทุกประเภท มีให้เลือกทั้งแบบ 3 ชั้น / 5 ชั้น (เอกสารออกเป็นชุด) แบบครึ่งใบ ที่ใช้งานได้ทันที หรือ พิมพ์ลงบนกระดาษธรรมดา ซึ่งการจัดพิมพ์ทั้งสองรูปแบบเป็นไปตามมาตรฐานของสรรพากร
 4. สามารถตรวจสอบใบกำกับที่บันทึกในแต่ละวันได้ทันที โดยสรุปได้ทั้งรายเดือน หรือ ตลอดทั้งปี
 5. ตรวจสอบประวัติการขายสินค้า โดยสามารถแยกตามสินค้า ลูกค้า หรือ พนักงานขายได้
 6. เมื่อมีการบันทึกในระบบขายสินค้าและออกใบกำกับ ระบบจะนำข้อมูลไปตัดสต็อกในระบบสินค้าคงคลังและสร้างรายการรายได้ในระบบลูกหนี้ให้อัตโนมัติ
 7. สามารถใช้ได้กับกิจการที่อยู่และไม่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งสามารถคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้ทั้งแบบรวมภาษี หรือ แยกภาษี
 8. สามารถออกใบกำกับสินค้า ใบกำกับภาษี ใบสั่งจอง (ใบเสนอราคา) และใบรับคืนสินค้า โดยกำหนดชื่อหัวที่ต่างกันได้อีก 3 หัวใบกำกับ
 9. รองรับส่วนลดทั้งแบบเฉพาะรายการ และส่วนลดทั้งใบกำกับ โดยบันทึกรายการได้ทั้งจำนวนเงินเปอร์เซ็นต์ หรือส่วนลดหลายระดับ เช่น 10+5+2% ได้
 10. สามารถแทรกหรือลบรายการสินค้าที่ไม่ต้องการ ค้นประวัติการขาย รวมทั้งรายละเอียดของลูกหนี้สินค้าขณะออกใบกำกับได้
 11. สามารถเลือกรายการชำระเงิน คลังสินค้า รายได้ จากจอภาพสำหรับการบันทึกรายการออกใบกำกับได้ทันที
 12. ระบบมีการจัดเตรียมแฟ้มรหัสบัญชี แฟ้มรหัสสินค้า แฟ้มรหัสลูกหนี้ เมื่อมีการบันทึกรายการใบกำกับเรียบร้อยแล้วสามารถพิมพ์รายงานตรวจสอบได้ทันที และติดตามลูกค้าได้ตลอดเวลา
 13. ในใบสั่งจองสินค้าสามารถเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นใบกำกับได้ทันที เมื่อมีการส่งสินค้าบางส่วนไปก่อน จำนวนสินค้าในใบสั่งจองจะลดลงทำให้ทราบจำนวนสินค้าที่ค้างส่งได้
 14. สามารถแก้ไขรายงานให้ตรงตามความต้องการกิจการได้
 15. สามารถพิมพ์รายงานได้ทันทีที่ต้องการ ไม่จำกัดระยะเวลาในการพิมพ์
 16. สามารถกำหนดสิทธิ์ในการออกใบกำกับ กรณีเกินวงเงินที่กำหนด หรือมีการแก้ไขราคาขายขณะออกใบกำกับ
ระบบซื้อสินค้า

1. เชื่อมการทำงานของ 2 ระบบเข้าด้วยกัน คือ ระบบสินค้าคงคลัง และ ระบบเจ้าหนี้และค่าใช้จ่าย
2. สามารถจัดพิมพ์ใบซื้อสินค้าได้ทันทีเมื่อมีการบันทึกรายการ
3. สามารถพิมพ์ใบสั่งซื้อสินค้าเพื่อตรวจสอบก่อนสั่งสินค้า
4. เมื่อมีการบันทึกรายการในระบบซื้อสินค้า ข้อมูลจะถูกโอนไปยังระบบสินค้าคงคลังและรับบเจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายให้อัตโนมัติ
5. สามารถตรวจสอบประวัติการซื้อสินค้าโดยแยกตามสินค้า หรือ แยกตามผู้ขายได้ เพื่อตรวจสอบราคาก่อนสั่งซื้อ เมื่อมีการบันทึกรายการการสั่งซื้อระบบจะเพิ่มในสต็อกสินค้าในระบบสินค้าคงคลังให้ทันที
6. สามารถบันทึกภาษีมูลค่าเพิ่มได้ทั้งแบบเปอร์เซ็นต์ จำนวนเงิน และยังกำหนดราคาซื้อเป็นราคารวมภาษี หรือ ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มก็ได้
7. สามารถบันทึกรายการได้ไม่จำกัด และแยกรายาซื้อสินค้าด้วยบัญชีแยกประเภทได้
8. เมื่อยังไม่มีรายการขายหลังรายการซื้อ สามารถบันทึกและพิมพ์ใบซื้อสินค้า ใบส่งคืนสินค้า หรือ แก้ไขรายการได้
9. เมื่อมีการบันทึกใบสั่งซื้อ สามารถเปลี่ยนรายการจากใบสั่งซื้อเป็นใบซื้อสินค้าได้โดยไม่ต้องบันทึกซ้ำ โดยระบบจะเก็บจำนวนสั่งซื้อไว้ เมื่อได้รับสินค้าบางส่วนแล้วจำนวนที่สั่งซื้อจะลดลงจนกว่าจะได้รับสินค้าครบถ้วน ใบสั่งซื้อก็จะถูกลบออกอัตโนมัติ
10. ตรวจสอบประวัติการสั่งซื้อโดยแยกตามรหัสสินค้า หรือ รหัสเจ้าหนี้ ตรวจสอบมูลค่าการสั่งซื้อสินค้าโดยแยกวัน เดือน หรือยอดสะสมทั้งปีได้
11. สามารถเรียกตรวจสอบรายงานต่างๆได้ทันทีที่ต้องการ
12. สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบใบสั่งซื้อ ใบซื้อสินค้า ใบส่งคืน ได้ตามต้องการ และกำหนดพิมพ์รายการลงบนแบบฟอร์มสำเร็จรูป หรือบนกระดาษเปล่าได้

thankyou-card