ปรึกษาให้คำแนะนำ

Search
Close this search box.

วันจันทร์ ถึง วันเสาร์ : 8.30 – 17.30
หยุดทุกวันอาทิตย์และนักขัตฤกษ์

alliedsoftware.info@gmail.com

เยี่ยมชมร้านของเรา

โปรแกรมบัญชี Express

โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปที่สามารถช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถทำบัญชีได้อย่างครบวงจรของกระบวนการการทำบัญชี แม้ไม่มีพื้นฐานทางด้านการทำบัญชีก็สามารถใช้โปรแกรมนี้ได้ โดยโปรแกรม Express รวบรวมระบบบัญชีไว้ถึง 12 ระบบในโปรแกรมเดียว

฿20,330.00฿41,730.00

โปรแกรมบัญชี Express โปรแกรมบัญชี Express โปรแกรมบัญชี Express โปรแกรมบัญชี Express โปรแกรมบัญชี Express โปรแกรมบัญชี Express โปรแกรมบัญชี Express โปรแกรมบัญชี Express โปรแกรมบัญชี Express

“ไม่ใช่มืออาชีพก็ใช้งานได้ เพียงปลายนิ้ว”

โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปที่สามารถช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถทำบัญชีได้อย่างครบวงจรของกระบวนการการทำบัญชี แม้ไม่มีพื้นฐานทางด้านการทำบัญชีก็สามารถใช้โปรแกรมนี้ได้ โดยโปรแกรมบัญชี Express รวบรวมระบบบัญชีไว้ถึง 12 ระบบในโปรแกรมเดียว เพียงแค่ทำการบันทึกข้อมูลการซื้อขายเท่านั้น โปรแกรมจะทำหน้าที่ในการนำข้อมูลไปบันทึกในแต่ละระบบที่เกี่ยวข้องให้เองโดยอัตโนมัติ และสามารถพิมพ์ออกมาในรูปแบบของรายงานได้ทันที ทำให้ท่านทราบผลการดำเนินงานได้ภายในอึดใจเดียว 

โปรแกรมทำงานบนระบบปฏิบัติการ Windows สำหรับระบบเครือข่าย (LAN) สามารถใช้ได้ไม่จำกัดตัวลูก รองรับธุรกิจตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงธุรกิจขนาดใหญ่เพราะข้อมูลคีย์ได้ไม่จำกัด อีกทั้งยังสามารถใช้งานได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เหมาะกับธุรกิจที่มีชาวต่างประเทศเป็นผู้บริหารและต้องการเข้ามาใช้งานโปรแกรมด้วยตนเอง ประเภทธุรกิจที่รองรับได้แก่ ธุรกิจค้าปลีก-ส่ง บริการ รับเหมา-ก่อสร้าง นำเข้า การผลิต และอื่นๆ ในปัจจุบันมีลูกค้าที่ใช้โปรแกรมอยู่กว่า 60,000 ราย  

KEY FEATURE : 

 • ระบบดูแลการจัดซื้อสินค้าและรับสินค้า
  • บันทึกรายการจัดซื้อหรือการรับสินค้าเข้าไปยังระบบ สามารถเพิ่มรายละเอียดในการซื้อหรือรับสินค้าได้ เช่น ตั้งเจ้าหนี้ ภาษีซื้อ การวางเงินมัดจำ ส่วนลดจากการสั่งสินค้า เป็นต้น
 • ระบบควบคุมเจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
  • สามารถบันทึกค่าใช้จ่ายทั้งจากการสั่งซื้อสินค้าและรายจ่ายอื่น ๆ อีกทั้งยังเรียกดูยอดบิลที่ยังค้างจ่ายของเจ้าหนี้แต่ละรายได้ และออกแบบฟอร์มดังนี้ ใบรับวางบิล ใบจ่ายบิล ใบลดหนี้/ส่งคืนสินค้า ใบเพิ่มหนี้ 
 • ระบบควบคุมลูกหนี้และรายได้อื่น ๆ
  • สามารถบันทึกรายได้ทั้งจากการขายสินค้าและรายได้อื่น ๆ และสามารถออกแบบฟอร์มดังนี้ ใบวางบิล ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี 
 • ระบบการจองสินค้า/การจัดจำหน่าย
  • บันทึกการขายสินค้าและการจองสินค้าได้หลากหลายรูปแบบ เช่น วางเงินมัดจำล่วงหน้า สินค้ามีของแถม หรือมีส่วนลดทุกรูปแบบ เป็นต้น มีระบบรองรับการทำแบบฟอร์มใบเสนอราคา บิลเงินสด ใบสั่งขาย ใบกำกับภาษี/ใบกำกับสินค้า และระบบการแจ้งเตือนเมื่อมีการขายสินค้าต่ำกว่าจุดสั่งซื้อ ราคาทุน วงเงินที่อนุมัติไว้ 
 • ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง
  • กำหนดคลังสินค้าได้หลายคลัง สอบถามยอดคงเหลือของสินค้าในคลังไ้ด้ตลอด เก็บข้อมูลประเภทสินค้าได้หลากหลาย เช่น สินค้าสำเร็จรูป วัตถุดิบ สินค้าบริการ เป็นต้น มีระบบควบคุมการตรวจนับสินค้าในคลังได้สะดวกและแม่นยำ มีระบบรองรับการขายสินค้าประเภทชุดและสินค้ากลุ่มภาษีมูลค่าเพิ่มอัตราปกติ
 • ระบบควบคุมเช็คและเงินฝากธนาคาร
  • รองรับการรับชำระและจ่ายชำระหนี้ด้วยเช็ค ระบบแจ้งเตือนเช็คเมื่อถึงกำหนดนำฝาก สามารถพิมพ์ใบนำฝากเช็คแทนการเขียนมือ เก็บประวัติเช็คคืน สามารถบันทึกรายการที่เกี่ยวข้องกับบัญชีเงินฝากธนาคาร
 • ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)/ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
  • บันทึกการซื้อขายสินค้าได้ทั้งแบบราคารวมและราคาแยกภาษี สามารถพิมพ์รายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย มูลค่าฐานภาษี ที่มีข้อมูลครบถ้วนในการกรอก ภ.พ. 30 / ภงด. 3 และ ภงด. 53 และพิมพ์รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย
 • ระบบบัญชีแยกประเภท
  • รองรับการทำบัญชีแยกประเภททั้ง 5 เล่ม ข้อมูลจากการใช้งานในแต่ละระบบของโปรแกรมจะถูกส่งมาบันทึกแยกประเภทบัญชีโดยอัตโนมัติ
 • ระบบสินทรัพย์ถาวร
  • สำหรับเจ้าของธุรกิจที่ต้องการคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ สามารถทำได้ทั้งรายเดือนและรายปี 
 • ระบบวิเคราะห์การขายสินค้า
  • สามารถจำแนกรูปแบบการเก็บประวัติและสรุปยอดขายได้ตามความต้องการ
 • ระบบวิเคราะห์การซื้อสินค้า
  • สามารถจำแนกประวัติและสรุปยอดการซื้อตามหมวดหมู่ได้ตามความต้องการ
 • ระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
  • ผู้ดูแลระบบสามารถตั้งค่าระบบความปลอดภัยและสิทธิในการใช้โปรแกรมให้แก่ผู้ใช้งานแต่ละคนได้ เช่น สามารถจำแนกเป็นพนักงานหรือผู้จัดการ เป็นต้น และยังเก็บประวัติการใช้งานโปรแกรมของผู้ใช้งานแต่ละรายสำหรับผู้ดูแลระบบในการตรวจสอบ

คุณสมบัติโปรแกรมบัญชีเอ็กเพรส Express

 1. รองรับข้อมูลได้ไม่จำกัด 
 2. ส่วนความเร็วในการทำงานขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพอินเทอร์เน็ตเป็นสำคัญ
 3. ระบบการทำงานมีความเสถียรสูง
 4. การใช้งานออกแบบมาอย่างเรียบง่าย ไม่ซับซ้อน ใช้งานสะดวก
 5. สามารถสร้างเมนูย่อยเพิ่มเติมในระบบเองได้ 
 6. สามารถแก้ไขแบบฟอร์มเอกสารต่างๆได้
 7. มีระบบรักษาความปลอดภัย สามารถกำหนดสิทธิการใช้งานของ User ในแต่ละคน

ราคาของชุดปกติ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

 • Single For Thai : 20,330 บาท (เหมาะสำหรับใช้งานเครื่องเดียว)
 • Single For Thai-Eng : 28,890 บาท (เหมาะสำหรับใช้งานเครื่องเดียว)
 • Lan For Thai : 33,170 บาท (เหมาะสำหรับใช้งานหลายเครื่อง)
 • Lan For Thai-Eng : 41,730 บาท (เหมาะสำหรับใช้งานหลายเครื่อง)

ราคาสำหรับชุด Upgrade (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

 • Express Windows for Thai จาก Single เป็น LAN : 17,120 บาท
 • Express Windows for Thai-English จาก Single เป็น LAN : 17,120 บาท
 • Express Windows for Thai Single เป็น Thai-English Single : 8,560 บาท
 • Express Windows for Thai LAN เป็น Thai-English LAN : 8,560 บาท

สิทธิ์พิเศษเมื่อซื้อโปรแกรมบัญชี Express กับเรา

ความต้องการด้านระบบ

 • ระบบปฏิบัติการ: Windows 7 ไปจนถึง Windows 10

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

รายละเอียดโปรแกรมบัญชี Express

วิธีการสั่งซื้อสินค้าของ Allied
 1. เลือกสินค้าที่ท่านต้องการใส่ในตะกร้าสินค้า
 2. กดที่ตะกร้า เลือก สั่งซื้อสินค้า จากนั้นระบบจำท่านไปหน้ากรอกข้อมูลจัดส่งของท่าน
 3. กรอกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง
 4. เมื่อท่านกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะพาท่านไปหน้าชำระเงิน
 5. โปรดเลือกช่องทางการชำระเงิน และทำการชำระเงิน (*หากท่านเลือกการชำระเงินแบบโอน ท่านจำเป็นต้องส่งหลักฐานการโอนให้เราทราบ โดยเข้าไปที่หน้า “แจ้งชำระเงิน“)
 6. ตรวจสอบเลขพัสดุผ่านอีเมลที่ท่านกรอกไว้ในหน้า รายละเอียดข้อมูลที่ท่านกรอก

วิธีการสั่งซื้อสินค้า

รุ่นโปรแกรมบัญชี

Single For Thai, Single For Thai-Eng, Lan For Thai, Lan For Thai-Eng

Brand

Express

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “โปรแกรมบัญชี Express”