cropped-Logo-draft1
ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53

ภ.ง.ด.3 ภ.ง.ด.53 คืออะไร ถ้าไม่ยื่นจะเกิดอะไรขึ้น?!

ไม่ว่าใครก็ตามในโลกนี้ก็คงไม่อาจหลีกเลี่ยงการจ่ายภาษีได้ เพราะการจ่ายภาษีนั้นถือเป็นหน้าที่ที่กฎหมายได้กำหนดให้ผู้ประกอบการ หรือผู้ที่มีรายได้ทุกคนต้องจ่ายภาษีกันทั้งสิ้น ยิ่งถ้าเป็นผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจแล้วนั้นการจ่ายภาษีเป็นเรื่องที่สำคัญมาก หากจ่ายล่าช้าหรือไม่ครบจำนวนผลที่ตามมาอาจเกิดความเสียหายมหาศาลได้ ดังนั้นผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจต้องศึกษา ภาษีสำหรับคนทำธุรกิจที่ควรรู้จัก

ภ.ง.ด. หรือภาษีเงินได้ ซึ่งภาษีเงินได้นั้นมีหลายประเภทที่ถูกกำหนดขึ้นสำหรับผู้ที่จ่ายภาษีในสถานะที่ต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ในบทความนี้เราจะพูดถึงภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ที่ผู้ประกอบการและเจ้าของธุรกิจควรรู้จักนั่นก็คือ ภ.ง.ด.3 และ ภ.ง.ด.53

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย คือเงินที่มีการหักไว้ล่วงหน้าโดย “ผู้หัก” คือผู้ที่จดทะเบียนเป็นบริษัทหรือมีสถานะเป็นนิติบุคคล “หัก” ไว้ก่อนจ่ายให้ให้กับ “ผู้รับ” ที่เป็นนิติบุคคลหรือคนธรรมดาก็ได้ เพื่อนำส่งให้สรรพากรไม่เกินวันที่ 7 ของเดือนถัดไป

ภ.ง.ด.3 คืออะไร ?

ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53

คือ แบบยื่นแจ้งการหักภาษี ณ ที่จ่าย ของนิติบุคคล ที่ทำธุรกรรมกับกับบุคคลธรรดา โดยเจ้าของธุรกิจ (นิติบุคคล) ต้องทำการหักออกจากค่าจ้างก่อนจ่ายเงินให้กับบุคคลธรรมดา

ประเภทของเงินได้ที่จะต้องถูกหัก ณ ที่จ่ายในกรณีที่ผู้รับเป็นบุคคลธรรมดา

ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53

– เงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สิน

-เงินได้จากการประกอบอาชีพอิสระ (Freelance) เช่น งานกฎหมาย งานบัญชี งานวิศวกรรม งานสถาปัตยกรรม  งานประกอบโรคศิลป์ และงานประณีตศิลปกรรม

-เงินได้จากการรับเหมา ที่ผู้รับเหมาเป็นผู้ลงทุนจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์นอกจากเครื่องมือที่มีอยู่

-เงินได้จากการธุรกิจการพาณิชย์ การเกษตร การอุตสาหกรรม การขนส่ง เฉพาะประเภทที่กำหนดไว้ ดังนี้

                -เงินรางวัลในการประกวดแข่งขัน ชิงโชค หรือในกรณีอื่นๆที่คล้ายกัน

                -เงินได้จากการรับโฆษณา

                -เงินได้จากการเป็นนักแสดงสาธารณะ

                -เงินได้จากการรับจ้างทำของ

                -เงินได้จากการให้บริการอื่นๆ

                -เงินรางวัล ส่วนลด หรือประโยชน์ใดๆที่ได้จากการส่งเสริมการขาย

                -เงินได้จากค่าขนส่ง

ภ.ง.ด.53 คืออะไร ?

คือ แบบยื่นการแจ้งหักภาษี ณ ที่จ่าย ระหว่างนิติบุคคล และ นิติบุคคล

ประเภทของเงินได้ที่จะต้องถูกหัก ณ ที่จ่ายในกรณีที่ผู้รับเป็นนิติบุคคล

ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53

-เงินได้จากการขายสินค้าพืชผลการเกษตร (บางประเภท) ดอกเบี้ยเงินฝาก ดอกเบี้ยตั๋วเงิน เงินปันผล เงินส่วนแบ่งกำไรหรือประโยชน์อื่นใดเงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สิน เงินยได้จากอาชีพอิสระ เงินได้จากการจ้างทำของ เงินได้จากการประกวด แข่งขัน เสี่ยงโชค หรือกรณีอื่น ๆ ที่มีลักษณะคล้ายกัน เงินได้จากโฆษณา

-เงินได้ตามมาตรา 40 (8) เฉพาะกรณีที่เป็นการจ่ายเงินได้จากการให้บริการอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อแรก

-เงินได้จากค่าเบี้ยประกันวินาศภัย เฉพาะที่จ่ายให้แก่บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซึ่งประกอบกิจการรับประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัยในประเทศไทย

-เงินได้ค่าขนส่ง แต่ไม่รวมถึงการจ่ายค่าโดยสารสำหรับขนส่งสาธารณะ

แล้วสามารถยื่นได้เมื่อไหร่?

ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53

สามารถนำส่งต่อเมื่อระหว่างเดือนมีการหัก ณ ที่จ่าย ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป ถ้าภายในเดือนนั้นไม่มีการหักบุคคลใดหรือบริษัทไหนก็ไม่ต้องนำส่งสรรพากร

**ถ้ายื่นผ่านอินเทอร์เน็ตสามารถยืดเวลาออกไปได้อีก 8 วัน (ถึงวันที่ 15 ) และเช็คย้อนหลังได้หลังจากที่ยื่นส่งได้ 3 วัน

ถ้าไม่ยื่นจะเกิดอะไรขึ้น?

ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53

-ถ้าผู้ซึ่งมีหน้าที่หัก ณ ที่จ่าย ไม่ได้หักและนำส่ง หรือหักแต่นำส่งไม่ครบ ผู้จ่ายเงินต้องรับผิดชอบร่วมกับผู้ที่มีเงินได้โดยต้องชำระตามจำนวนเงินภาษีที่ไม่ได้หัก และนำส่งตามจำนวนที่ขาด

**ในกรณีที่ผู้จ่ายเงินได้หักภาษีไว้แล้วแต่ไม่ได้นำส่ง ผู้จ่ายเงินต้องรับผิดชอบชำระภาษีจำนวนนั้นทั้งหมด

-ถ้าผู้จ่ายเงินซึ่งมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายไม่นำเงินภาษีส่งภายในวันที่กฎหมายกำหนด จะต้องจ่ายเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือน หรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ต้องเสียหรือนำส่งโดยไม่รวมเบี้ยปรับ

-ถ้าผู้ใดเจตนาไม่ยื่นจ่ายรายการที่ต้องยื่น เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากรต้องระวางโทษตามที่กฎหมายกำหนดคือปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือ จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือทั้งจำทั้งปรับ

โปรแกรมบัญชี Express รองรับการ Export ไฟล์ หัก ณ ที่จ่าย เพื่อนำไปใช้กับโปรแกรมโอนย้ายข้อมูล RD prep ของกรมสรรพากรเวอร์ชันล่าสุด ช่วยให้นักบัญชีสามารถลดขั้นตอนในการยื่นจ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย ได้เร็วขึ้น และยังสะดวกต่อการเข้ายื่นโดยไม่ต้องไปที่สำนักงานสรรพากรในพื้นที่เอง เพียงแค่มีอินเอร์เน็ตก็สามารถยื่นได้ด้วยตัวเองง่ายๆ ผ่านเว็บไซต์ของสรรพากร

หากต้องการสอบถามเกี่ยวกับโปรแกรมบัญชี Express เพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ บริษัท แอลไลด์ อิเลคตรอนิคส์ คอมพิวเตอร์ เราคือตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปและโปรแกรมธุรกิจที่มีคุณภาพมากที่สุดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้คำปรึกษาและเปิดบริการมากกว่า 30 ปี โดยผู้เชี่ยวชาญและมากประสบการณ์ด้านบัญชี

ติดต่อสอบถามเพิ่ม

☎️ Tel : 043-243588

📱 Mobile : 061-9682552

📲Line : https://lin.ee/24sZGHb

 Facebook : https://www.facebook.com/allied.sc

🛒LAZADA : https://www.lazada.co.th/shop/allied-software-computer/

โปรแกรมบัญชีของเรา

แชร์โพสต์