cropped-Logo-draft1
รายงานปิดงบการเงิน

ทำความรู้จัก รายงานปิดงบการเงิน

รายงานปิดงบการเงิน รายงานบัญชีที่ขาดไม่ได้

ในแต่ละธุรกิจหรือกิจการเป็นธรรมดาที่จะมีการสรุปงบและตรวจสอบบัญชี ตรวจเช็ครายรับรายจ่ายซึ่งปกติจะมีการทำเป็นแบบ รายเดือน สามเดือน รายปี ขึ้นอยู่กับการดำเนินงานของบริษัทหรือกิจการ ซึ่งรายงานเกี่ยวกับบัญชีตัวนี้ถือเป็นสิ่งสำคัญในการประเมินผลการดำเนินกิจการ สามารถนำมาประกอบการวางแผนในอนาคตได้

ปิดงบการเงินคืออะไร?

 คือ การที่เจ้าของธุรกิจหรือบริษัททำการสรุปบัญชีในการดำเนินงาน ไม่ว่าจะเป็นรายงานการลงทุน รายงานกระแสเงินสด และ ผลประกอบการทั้งหมด ทำเป็นรายงานสรุปในรายงานเดียวเพื่อส่งให้กับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมสรรพากร       

รายงานปิดงบการเงิน

โดยตามกฎหมายกิจการหรือบริษัทจะต้องทำรายงานเพื่อตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งเพื่อตรวจสอบการเสียภาษีและเพื่อที่จะไม่โดนค่าปรับ หากไม่ได้ยื่นให้ทางหน่วยงานรัฐตรวจสอบ อีกทั้งยังเป็นรายงานสรุปการเงินสำหรับการตรวจสอบความโปร่งใสภายในกิจการหรือบริษัท และ ใช้เป็นหลักฐานในธุรกิจที่มีหุ้นส่วนอีกด้วย

รายงานปิดงบประกอบไปด้วย

 1. งบกำไรขาดทุน
 2. งบกระแสเงินสด
 3. งบแสดงฐานะการเงิน
 4. งบแสดงการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น (สำหรับธุรกิจที่มีการถือหุ้นกิจการ)
 5. เหตุผลหรือหมายเหตุประกอบงบการเงิน

โดยที่ในรายงานปิดงบจะนำข้อมูลเหล่านี้มาเรียบเรียง และ ส่งมอบให้กับหน่วยงานรัฐตรวจสอบ อีกทั้งผู้ประกอบการยังสามารถนำมาวัดผลการลงทุนและตรวจสอบความโปร่งใสในกิจการได้อีกด้วย  

รายงานปิดงบการเงินประโยชน์ของรายงานปิดงบการเงินหรือปิดงบบัญชี

 • ใช้รายงานในการตรวจสอบกำไร-ขาดทุน ช่วยให้เจ้าของกิจการสามารถปรับแบบแผนการลงทุนได้ง่ายขึ้น
 • ตรวจสอบความโปร่งใสในกิจการหรือ บริษัท เพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับทีมงานและผู้ถือหุ้น
 • ใช้เป็นส่วนประกอบในการทำรายงาน ต่างๆเช่น วิเคราะห์ยอดขาย/ วิเคราะห์สินทรัพย์ และทรัพย์สิน ไปจนถึงการแบ่งเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้ 

รายงานปิดงบถือเป็นสิ่งที่จะต้องได้พบเจอสำหรับผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการ นักธุรกิจ ผู้ประกอบการต่างๆ เพื่อส่งรายงานให้กับหน่วยงานสรรพากรและกรมพัฒนาธุรกิจการค้าตรวจสอบ แต่ไม่จำเป็นที่จะต้องทำเพียง 1 ครั้งต่อปีเท่านั้น บางกิจการอาจทำรายงานปิดงบบัญชีทุกๆ 3 เดือน ตามแต่ความสะดวกเพื่อตรวจสอบการลงทุน และปรับแผนอยู่เสมอให้การลงทุนมีผลกำไรที่มากขึ้น

ขั้นตอนในการปิดงบบัญชี มีทั้งหมด 5 ขั้นตอน

 1. รวบรวม รายรับ-รายจ่ายที่สามารถตรวจสอบได้ เช่น ใบเสร็จการซื้อ-ขาย
 2. สำหรับผู้ที่มีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) จะต้องมี รายงานภาษีการซื้อและขายแนบกับใบเสร็จที่ทำการซื้อขายติดไปด้วย
 3. ทำรายงาน Statement หรือ รายงานการเดินบัญชีในแต่ละเดือน ของกิจการ
 4. เมื่อบริษัทหรือผู้ประกอบการ รวบรวมเอกสารครบแล้วสามารถนำไปให้นักบัญชี ทำการตรวจสอบ
 5. ตรวจสอบและจัดเก็บรายงานปิดงบให้เรียบร้อยสำหรับการเตรียมส่งให้หน่วยงานรัฐหรือ เจ้าของกิจการตรวจสอบ

ลดขั้นตอนและต้นทุนในการ ปิดงบบัญชี ได้ด้วยโปรแกรมบัญชี Express

       โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ที่นักบัญชีส่วนใหญ่เลือกใช้ เพราะโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Express จะทำการการเชื่อมโยงข้อมูลกันภายในอย่างอัตโนมัติ ทำให้สามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์ หรือแสดงผลรายงานได้ค่อนข้างครบถ้วน ผู้ใช้สามารถทราบผลการรายงาน สถานะของลูกหนี้ เจ้าหนี้ สินค้าคงคลัง สินทรัพย์ ตลอดจนผลการดำเนินงานของกิจการได้อย่างสะดวกสบาย โดยที่ไม่ต้องจ้างนักบัญชีภายนอกสามารถลดต้นทุนได้มากมาย เพราะเราก็สามารถปิดงบเองได้ด้วยโปรแกรม Express

ปรึกษาโปรแกรมบัญชี

แชร์โพสต์