cropped-Logo-draft1
ยื่นภาษี ภ.ง.ด.3 ภ.ง.ด.53 ด้วยโปรแกรมบัญชี Express โปรแกรม Express คู่มือ โปรแกรม Express rd prep ภาษีเงินได้

ยื่นภาษี ภ.ง.ด.3 ภ.ง.ด.53 ด้วย โปรแกรมบัญชี Express

ในการยื่นภาษีนั้นมีกระบวนการที่หลายขั้นตอนและต้องระวังเป็นอย่างมาก แต่ในปัจจุบันนี้มีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้การยื่นภาษีนั้นให้เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นด้วยการใช้โปรแกรมบัญชี ในบทความนี้จึงขอแนะนำ วิธียื่นภาษี ภ.ง.ด.3 ภ.ง.ด.53 ด้วยโปรแกรมบัญชี Express

1.เข้าโปรแกรม Express แล้วไปที่เมนูการเงิน เลือกข้อ 5 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ยื่นภาษี ภ.ง.ด.3 ภ.ง.ด.53 ด้วย โปรแกรมบัญชี Express, โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป, โปรแกรมบัญชีexpressฟรี

2.เลือกงวดภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.3 หรือ ภ.ง.ด.53 ที่ต้องการดูข้อมูล (ในตัวอย่างนี้ขอยกตัวอย่างเป็น ภ.ง.ด.53)

ยื่นภาษี ภ.ง.ด.3 ภ.ง.ด.53 ด้วย โปรแกรมบัญชี Express, โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป, โปรแกรมบัญชีexpressฟรี

3.จากนั้นไปที่เมนูพิมพ์ เลือกต้นฉบับ ภ.ง.ด.3 หรือ ภ.ง.ด.53 ที่ต้องการยื่นผ่านอินเทอร์เน็ต (ในตัวอย่างนี้ขอยกตัวอย่างเป็นภ.ง.ด.53) แล้วกดตกลงตามที่โปรแกรมแสดงผล

ยื่นภาษี ภ.ง.ด.3 ภ.ง.ด.53 ด้วย โปรแกรมบัญชี Express, โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป, โปรแกรมบัญชีexpressฟรี

4.หลังจากนั้นให้กดข้อ 4 ตามภาพ

ยื่นภาษี ภ.ง.ด.3 ภ.ง.ด.53 ด้วย โปรแกรมบัญชี Express, โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป, โปรแกรมบัญชีexpressฟรี

5.พิมพ์แบบทดสอบ

ยื่นภาษี ภ.ง.ด.3 ภ.ง.ด.53 ด้วย โปรแกรมบัญชี Express, โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป, โปรแกรมบัญชีexpressฟรี

6.กดตกลงตามที่โปรแกรมแสดงบนจอแสดงผลไปเรื่อยๆจนถึงขั้นตอนจัดเก็บไฟล์

ยื่นภาษี ภ.ง.ด.3 ภ.ง.ด.53 ด้วย โปรแกรมบัญชี Express, โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป, โปรแกรมบัญชีexpressฟรี

7.จัดเก็บไฟล์ในคอมพิวเตอร์ จบขั้นตอนในโปรแกรม Express

ยื่นภาษี ภ.ง.ด.3 ภ.ง.ด.53 ด้วย โปรแกรมบัญชี Express, โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป, โปรแกรมบัญชีexpressฟรี

8.เข้าเว็บไซต์สรรพากร แล้วเลือก E-filing ยื่นแบบทุกประเภทตามลิงก์นี้ https://www.rd.go.th/272.html         

ยื่นภาษี ภ.ง.ด.3 ภ.ง.ด.53 ด้วย โปรแกรมบัญชี Express, โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป, โปรแกรมบัญชีexpressฟรี

9.สำหรับการยื่นภาษีออนไลน์ของผู้ที่เข้าใช้ระบบใหม่ จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรม RD Prep ของกรมสรรพากร ซึ่งเป็นโปรแกรมจัดเตรียมข้อมูลเพื่อการยื่นแบบ (ในตัวอย่างนี้ขอยกตัวอย่างเป็นการจัดเตรียมข้อมูลสำหรับผู้ประกอบการ)

ยื่นภาษี ภ.ง.ด.3 ภ.ง.ด.53 ด้วย โปรแกรมบัญชี Express, โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป, โปรแกรมบัญชีexpressฟรี

10.หลังจากติดตั้งแล้วให้เข้าไปที่โปรแกรม RD Prep แล้วเลือกคำสั่งโอนย้ายข้อมูล

ยื่นภาษี ภ.ง.ด.3 ภ.ง.ด.53 ด้วย โปรแกรมบัญชี Express, โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป, โปรแกรมบัญชีexpressฟรี

11.เลือกประเภท ภ.ง.ด.3 หรือ ภ.ง.ด.53 ที่ต้องการยื่น (ในตัวอย่างขอยกตัวอย่างเป็น ภ.ง.ด.53)

ยื่นภาษี ภ.ง.ด.3 ภ.ง.ด.53 ด้วย โปรแกรมบัญชี Express, โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป, โปรแกรมบัญชีexpressฟรี

12.จากนั้นกรอกข้อมูลให้ครบแล้วกดเลือกไฟล์

ยื่นภาษี ภ.ง.ด.3 ภ.ง.ด.53 ด้วย โปรแกรมบัญชี Express, โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป, โปรแกรมบัญชีexpressฟรี

13.เลือกไฟล์ที่บันทึกออกมาจากโปรแกรม Express

ยื่นภาษี ภ.ง.ด.3 ภ.ง.ด.53 ด้วย โปรแกรมบัญชี Express, โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป, โปรแกรมบัญชีexpressฟรี

14.กรอกข้อมูลตามความเป็นจริงให้ครบ

ยื่นภาษี ภ.ง.ด.3 ภ.ง.ด.53 ด้วย โปรแกรมบัญชี Express, โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป, โปรแกรมบัญชีexpressฟรี

15.แก้ไขค่าข้อมูล (รหัสเงื่อนไขการหักภาษี) ตามภาพ จากนั้นเลือกรูปแบบการแบ่งข้อมูลเป็นแบ่งแยกข้อมูลด้วยสัญลักษณ์ (เลือกเครื่องหมายไปป์ ( | ) จากนั้นคลิกปุ่มถัดไป

ยื่นภาษี ภ.ง.ด.3 ภ.ง.ด.53 ด้วย โปรแกรมบัญชี Express, โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป, โปรแกรมบัญชีexpressฟรี

16.ลากฟิลด์ด้านขวามาใส่รายการด้านซ้ายให้ถูกต้องตามข้อมูลในแต่ละบรรทัดให้ถูกต้อง แล้วคลิกปุ่มโอนย้าย

ยื่นภาษี ภ.ง.ด.3 ภ.ง.ด.53 ด้วย โปรแกรมบัญชี Express, โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป, โปรแกรมบัญชีexpressฟรี

17.ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแล้วคลิกปุ่มถัดไป

ยื่นภาษี ภ.ง.ด.3 ภ.ง.ด.53 ด้วย โปรแกรมบัญชี Express, โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป, โปรแกรมบัญชีexpressฟรี

18.เมื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแล้วให้คลิกปุ่มบันทึกและสร้างไฟล์ข้อมูล

ยื่นภาษี ภ.ง.ด.3 ภ.ง.ด.53 ด้วย โปรแกรมบัญชี Express, โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป, โปรแกรมบัญชีexpressฟรี

19.เลือกโฟลเดอร์ที่จะจัดเก็บและกำหนดชื่อไฟล์โดยห้ามเปลี่ยนนามสกุลไฟล์ซึ่งจะนำไปใช้ในการยื่นภาษี จบขั้นตอนการการใช้โปรแกรมจัดเตรียมข้อมูลใบแนบ

ยื่นภาษี ภ.ง.ด.3 ภ.ง.ด.53 ด้วย โปรแกรมบัญชี Express, โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป, โปรแกรมบัญชีexpressฟรี

20.เข้าเว็บไซต์ E-filing อีกครั้ง จากนั้นเข้าสู่ระบบเพื่อยื่นแบบออนไลน์ https://efiling.rd.go.th/rd-cms/

ยื่นภาษี ภ.ง.ด.3 ภ.ง.ด.53 ด้วย โปรแกรมบัญชี Express, โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป, โปรแกรมบัญชีexpressฟรี

21.เลือกหักภาษี ณ ที่จ่าย แล้วเลือกภ.ง.ด.3 หรือ ภ.ง.ด.53 ที่ต้องการยื่น แล้วกดอัพโหลดไฟล์ (ในตัวอย่างขอยกตัวอย่างเป็น ภ.ง.ด.53)

ยื่นภาษี ภ.ง.ด.3 ภ.ง.ด.53 ด้วย โปรแกรมบัญชี Express, โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป, โปรแกรมบัญชีexpressฟรี

22.กดเลือกไฟล์ที่บันทึกออกมาจาก RD prep

ยื่นภาษี ภ.ง.ด.3 ภ.ง.ด.53 ด้วย โปรแกรมบัญชี Express, โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป, โปรแกรมบัญชีexpressฟรี

23.กดนำเข้าไฟล์ข้อมูล

ยื่นภาษี ภ.ง.ด.3 ภ.ง.ด.53 ด้วย โปรแกรมบัญชี Express, โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป, โปรแกรมบัญชีexpressฟรี

24.ยืนยันการนำเข้า

ยื่นภาษี ภ.ง.ด.3 ภ.ง.ด.53 ด้วย โปรแกรมบัญชี Express, โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป, โปรแกรมบัญชีexpressฟรี

การยื่นภ.ง.ด.3 หรือ ภ.ง.ด.53 เป็นอันเสร็จเรียบร้อย

ยื่นภาษี ภ.ง.ด.3 ภ.ง.ด.53 ด้วย โปรแกรมบัญชี Express, โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป, โปรแกรมบัญชีexpressฟรี

โปรแกรมบัญชี Express รองรับการ Export ไฟล์ หัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.3 และ ภ.ง.ด.53 เพื่อนำไปใช้กับโปรแกรมโอนย้ายข้อมูล RD prep ของกรมสรรพากรเวอร์ชั่นล่าสุด ช่วยให้นักบัญชีสามารถลดขั้นตอนในการยื่นจ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย ได้เร็วขึ้น และยังสะดวกต่อการเข้ายื่นโดยไม่ต้องไปที่สำนักงานสรรพากรในพื้นที่เอง เพียงแค่มีอินเอร์เน็ตก็สามารถยื่นได้ด้วยตัวเองในทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00-22.00 น. อีกทั้งการยื่นภาษี ภ.ง.ด.3 ภ.ง.ด.53 ด้วยโปรแกรมบัญชี Express นั้นหากยื่นผ่านเว็บไซต์กรมสรรพากร และจะได้รับสิทธิในการขยายเวลายื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีออกไปอีก 8 วัน

หากต้องการสอบถามเกี่ยวกับโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป หรือ โปรแกรมบัญชี Express เพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ บริษัท แอลไลด์ อิเลคตรอนิคส์ คอมพิวเตอร์ เราคือตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปและโปรแกรมธุรกิจที่มีคุณภาพมากที่สุดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้คำปรึกษาและเปิดบริการมากกว่า 30 ปี โดยผู้เชี่ยวชาญและมากประสบการณ์ด้านบัญชี

โปรแกรมบัญชีของเรา

แชร์โพสต์