cropped-Logo-draft1
ไม่เคยปิดประมวลผลสิ้นปีเลย

ไม่เคยปิดประมวลผลสิ้นปีเลย ต้องทำอย่างไร ?

ใช้โปรแกรมบัญชี Express มาหลายปีแต่ไม่เคยปิดประมวลผลสิ้นปีเลย ต้องทำอย่างไร?  การประมวลผลสิ้นปีสามารถปิดประมวลผลหลาย ๆ ปีรวมกันในคราวเดียวกัน โดยจะต้องมีการเฉลี่ยรอบบัญชีที่จะปิดให้อยู่ในงวด 1-12 ก่อน ส่วนงวด 13-24 กำหนดเป็นงวดบัญชีปีปัจจุบัน

 

หลังจากที่แก้ไขรอบบัญชีแล้ว   ให้คำนวณยอดต่าง ๆ ของระบบ   เพื่อความถูกต้องของข้อมูล ดังนี้
1. จัดเรียงข้อมูล (เมนูอื่น ๆ /ข้อ 1 จัดการแฟ้มข้อมูล/ ข้อ 6 จัดเรียงข้อมูล – เลือกทุกแฟ้ม)
2. คำนวณยอดต่าง ๆ ทั้ง 4 ยอด
2.1 คำนวณเจ้าหนี้รายตัว (เมนูซื้อ / ข้อ 8 คำนวณยอดเจ้าหนี้ใหม่)
2.2 คำนวณลูกหนี้รายตัว (เมนูขาย / ข้อ B คำนวณยอดลูกหนี้ใหม่)
2.3 คำนวณสินค้าคงเหลือ (เมนูสินค้า / ข้อ 7/ ข้อ 4 คำนวณยอดสะสม คงเหลือ ลงบัญชีสินค้า)
2.4 ตรวจสอบงบการเงินต่าง ๆ ให้ถูกต้อง
จากนั้นประมวลผลสิ้นปีได้เลย จะได้รอบบัญชีใหม่เป็นปี 2552

*หมายเหตุ : การประมวลผลสิ้นปีด้วยวิธีการเฉลี่ยรอบบัญชีแบบนี้มีผลทำให้ค่าเสื่อมราคาในระบบรายการทรัพย์สิน มีการคำนวณตัวเลขผิดพลาดได้ ดังนั้น วิธีนี้แนะนำให้ใช้เฉพาะกรณีที่ไม่ได้ใช้งานระบบรายการทรัพย์สินในโปรแกรมเอ็กซ์เพรส เท่านั้น

**ข้อควรระวัง :  วันที่เริ่มรอบบัญชีห้ามมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากจะมีผลกับยอดยกมาของทุกระบบ

การปิดประมวลผลสิ้นปีเป็นสิ่งที่บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจำกัดต้องทำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้ เพื่อเป็นการจัดงบส่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมสรรพากร หากทำการปิดประมวลผลช้าจะถือว่าทำผิดกฎหมายและทำให้มีโทษปรับตามมาได้ในภายหลัง

ดูวิธีการปิดประมวลผลสิ้นปีได้ที่นี่

หากมีคำถามหรือปัญหาการใช้งานสามารถติดต่อเราได้ ที่นี่

แชร์โพสต์