cropped-Logo-draft1
งบกระแสเงินสดคืออะไร

งบกระแสเงินสดคืออะไร ?

สำหรับคนทำธุรกิจแล้ว งบกระแสเงินสดเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากเลยครับ เพราะนอกจากจะช่วยให้ผู้ประกอบการหรือนักบัญชีทราบถึงสุขภาพทางการเงินของธุรกิจเรานั้นเป็นอย่างไร ยังจะแสดงให้เห็นถึงทิศทางของธุรกิจว่าจะเป็นไปในทางไหนและอย่างไรด้วยครับ

งบกระแสเงินสดคืออะไร

  • คืองบการเงินที่แสดงเงินสดและรายงานเงินสด ที่แสดงกิจกรรมการเข้าออกหรือการเปลี่ยนแปลงของเงินสดทั้งหมด รวมไปถึงรายการเทียบเท่าเงินสดในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งด้วย

สามารถจำแนกได้เป็น 3 กิจกรรม

  • กิจกรรมดำเนินงาน – กระแสเงินสดที่มาจากกิจกรรมที่สร้างรายได้และค่าใช้จ่าย ให้กิจการ เช่น เงินจากการขายสินค้า/บริการให้ลูกค้า การชำระหนี้ของลูกหนี้ เงินเดือนจ่ายให้พนักงาน เป็นต้น
  • กิจกรรมลงทุน – กระแสเงินสดที่เกิดจากการได้มาขายไปของสินทรัพย์ระยะยาวและเงินลงทุนของกิจการ เช่น การซื้อรถยนต์ หรือการขายเครื่องจักร เป็นต้น
  • กิจกรรมจัดหาเงิน – การได้มาจ่ายไปของเงินสดที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของและส่วนของการกู้ยืม

งบกระแสเงินสดคืออะไร งบกระแสเงินสดคืออะไร งบกระแสเงินสดคืออะไร งบกระแสเงินสดคืออะไร

 

แชร์โพสต์