ปรึกษาให้คำแนะนำ

Search
Close this search box.

วันจันทร์ ถึง วันเสาร์ : 8.30 – 17.30
หยุดทุกวันอาทิตย์และนักขัตฤกษ์

alliedsoftware.info@gmail.com

เยี่ยมชมร้านของเรา

ประมวลผลสิ้นปี โปรแกรม Express

ประมวลผลสิ้นปี โปรแกรม Express ทำอย่างไร

หลังจากการปฎิบัติงานในโปรแกรมบัญชีจนครบระยะเวลาของบัญชีแล้ว ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม การปิดประมวลผลสิ้นปี โปรแกรม Express นั้นเป็นการหาผลดำเนินงานและฐานะทางการเงินในรอบปีที่ผ่านมา นอกจากนั้นยังเป็นการลบรายการประจำวัน เช่น บิล ทรัพย์สิน หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ (ทุน) ไปยังปีถัดไปอีกด้วย ซึ่งมีผลมีผลให้การทำงานต่างๆในตัวโปรแกรมทำงานได้เร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สิ่งที่ควรทำก่อนปิดประมวลผลสิ้นปี
  • ตรวจสอบข้อมูลในปีที่คุณจะปิดประมวลผลสิ้นปี ว่าข้อมูลทั้งหมดได้ป้อนไว้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์แล้ว
  • ตรวจสอบยอดในรายงาน เช่น ยอดเจ้าหนี้-ลูกหนี้คงเหลือ , งบการเงิน เป็นยอดที่ถูกต้องและได้รับการอนุมัติจากผู้รับผิดชอบแล้ว รวมทั้งพิมพ์รายงานที่สำคัญต่างๆเก็บไว้ เช่น รายงานสินค้าและวัตถุดิบ , งบดุล-งบกำไรขาดทุน , รายงานสถานะลูกหนี้-เจ้าหนี้ เป็นต้น
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปรับปรุงรายงานด้านบัญชีในสมุดรายวันเรียบร้อยแล้ว เช่น การปรับปรุงค่าใช้จ่ายค้างจ่าย , รายได้ค้างรับ , ตั้งภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย และ อื่นๆ
  • ต้องสำรองข้อมูลเก็บไว้อย่างน้อย 2 ชุด

9 ขั้นตอนการปิดประมวลผลสิ้นปี

ท่านสามารถทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ได้เลยค่ะ

1.การกำหนดบริษัทใหม่ในปีใหม่

2.การจัดเรียงข้อมูล

3.การคำนวนยอดในระบบต่างๆ

4.การปิดบัญชีกรณี Periodic 

5.การปิดบัญชีกรณีใช้ Express เวอร์ชั้่น 1.5

6.การตรวจสอบยอดคงเหลือสิ้นปี

7.การสำรองข้อมูล

8.การประมวลผลสิ้นปี

9.การตรวจสอบยอดยกมาหลังการปิดประมวลผลสิ้นปี

เมื่อท่านได้ทำตามขั้นตอนข้างต้นแล้วโปรแกรมจะเริ่มปิดประมวลผลข้อมูลในปีที่ผ่านมา ทั้งระบบลูกหนี้ เจ้าหนี้ สินค้า รวมถึงระบบอื่นๆ โดยระยะเวลาประมวลผลทั้งหมดจะขึ้นอยู่แต่ละบริษัทว่าข้อมูลมากน้อยแค่ไหน เมื่อท่านทำตามขั้นตอนข้างต้นเสร็จสิ้น จะกลับมาที่เมนูประมวลผลสิ้นปีเหมือนเดิม นั่นแสดงว่าท่านทำการปิดประมวลผลสิ้นปีเสร็จสมบรูณ์ ท่านสามารถเริ่มใช้งานโปรแกรมบัญชี Express ของปีถัดไปได้ทันที

หากมีคำถามหรือปัญหาการใช้งานสามารถติดต่อเราได้ ที่นี่

แชร์โพสต์