cropped-Logo-draft1

โปรแกรมเงินเดือน Business Plus Payroll สุดยอดโปรแกรมเงินเดือน บริหารงานบุคคล

ลดขั้นตอนการทำงานของ HR ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

ให้การบริหารงานส่วนบุคคลเป็นเรื่องง่ายด้วยซอฟต์แวร์บริหารงานบุคคลที่ประกอบไปด้วยระบบการทำงานที่จะช่วยให้การทำงานของฝ่ายบุคคลสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการจัดทำเงินเดือน การจัดเก็บประวัติพนักงาน กองทุนประกันสังคม กองทุนทดแทน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ วันลาของพนักงาน และแบบฟอร์มรายงานสำคัญต่างๆ ที่สามารถจัดการได้ภายในโปรแกรมภายในไม่กี่ขั้นตอน

ลดเวลาในการทําเงินเดือน

นําส่งข้อมูล ภาษีออนไลน์

ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.1ก, ภ.ง.ด.91

บันทึกการขาด ลา มาสาย

ลดขั้นตอนการทํางานเพื่อการบริหารให้เติบโตมากยิ่งขึ้นด้วยระบบการทํางานที่ครอบคลุม

PR : Payroll

ระบบเงินเดือนค่าแรงพนักงาน : ไม่ผิด พลาดเรืองเงินเดือนพนักงาน คํานวณ ได้อย่างอัตโนมัติ ลดขั้นตอนการทําเงิน เดือนได้อย่างมีประสิทธิถาพ เงิน เพิ่ม เงินหัก สามารถทําได้อย่างรวดเร็ว

TM : Time Attendance

ระบบประมวลผลเวลาทำงาน : เพิ่มความสะดวกในการเก็บตรวจสอบพฤติกรรมการเข้างาน-ออก และเวลาการทำงานของพนักงาน ไปจนถึงการบันทึกการขาด ลา มาสาย พร้อมคำนวณเวลาการทำงานและค่าล่วงเวลาต่างๆที่บันทึกจากเครื่องรูดบัตร

PS : Personnel System

ระบบบริหารงานบุคคล : จัดเก็บประวัติพนักงานได้ครบ โดยบันทึกได้อย่างละเอียดเช่น ประสบการณ์การทำงาน, ประวัติการศึกษา, สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาเอกสารอื่นๆ

RT : Advanced Rights

ระบบสิทธิวันลาและเบี้ยขยันขั้นสูง : ตัวช่วยในการคำนวณเงินเดือนให้อัตโนมัติโดยคำนวณจากประวัติการขาด ลา มาสาย หรือตามเงื่อนไขขององค์กรได้กำหนดไว้

DK : Disk Transfer

ระบบโอนข้อมูลเข้าแผ่นดิสก์ : ระบบดิสก์ยื่นแบบด้วยสื่อคอมพิวเตอร์ ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.1ก, ภ.ง.ด.91, ภ.ง.ด.3, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นระบบที่อำนวยความสะดวกในการเตรียมข้อมูลในรูปแบบของดิสก์เพื่อนำส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต

AS : Advanced Security Control

ระบบกำหนดสิทธิ์การใช้งานขั้นสูง : เพิ่มความสะดวกสำหรับองค์กรที่มีพนักงานในระบบเงินเดือนเป็นจำนวนมากและต้องการจำกัดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลของพนักงานในระดับต่างๆ

Payroll ระบบเงินเดือนค่าแรงพนักงาน

สุดยอดโปรแกรมเงินเดือนที่พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยในการคำนวณเงินเดือนโดยเฉพาะ ไม่ว่าจะมีเงื่อนไขของพนักงานเยอะแค่ไหนก็คำนวณได้ง่าย เช่น พนักงานประจำรายเดือน พนักงานรายเหมา พนักงานรายวัน รองรับเงินเพิ่ม เงินหักตมเงื่อนไขขององค์กร ยืดหยุ่นได้ไม่ยุ่งยาก

ข้อมูลพนักงานครบไม่ตกหล่น

จัดเก็บแฟ้มประวัติพร้อมรูปถ่ายพนักงาน และพิมพ์บัตรพนักงานได้ทันทีทั้งประเภทรายเดือน รายวัน รายเดือน หรืออื่นๆที่องค์กรกำหนด สะดวกสบายลดขั้นตอนในการช่วยบันทึกเงินได้ประจำ หรือเงินหักประจำ เช่น ค่าตำแหน่ง, ค่าน้ำมันรถ โดยบันทึกเพียงครั้งเดียวแล้วโปรแกรมจะคำนวณให้อัตโนมัติทุกงวด

หมดห่วงเรื่องเงินเดือนและภาษี

จัดการเกี่ยวกับการคำนวณเงินเดือน, ภาษี, ประกันสังคม, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, เงินกู้ยืม, เงินค้ำประกัน ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายสรรพากรและรวดเร็ว ทำให้ลดการจ่ายภาษีเพิ่มหรือรับคืนภาษีปลายปีให้กับพนักงานและยังตรวจสอบผลการคำนวณถ้าผิดพลาดสามารถแก้ไขและคำนวณใหม่ หรือคำนวณย้อนได้ไม่จำกัดครั้งก่อนนำส่ง

Time Attendance ระบบประมวลผลเวลาทำงาน

อ่านข้อมูลจากเครื่องรูดบัตร สแกนนิ้วมือ หรือสแกนใบหน้าได้ทุกยี่ห้อ หรือการใช้ Bplus Check-IN และคำนวณผลการทำงานได้ทุกเงื่อนไขตามระเบียบขององค์กร โปรแกรมมีความยืดหยุ่น ใช้งานง่าย

รองรับเวลาการทำงานได้ทุกรูปแบบ

รองรับพนักงานที่มีกะทำงานคงที่ และกะทำงานที่ไม่คงที่ สามารถสร้างกฎหรือเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับกะต่าง ๆ ได้เองและไม่จำกัด รวมไปถึงระบุค่าจ้างหรือผลตอบแทนที่แตกต่างกันได้ ครอบคลุมการทำงานตั้งแต่กะการทำงานที่ง่ายจนถึงกะที่ซับซ้อน

ลดขั้นตอนในการประมวลผลการทำงานและการทำเงินเดือน

เชื่อมต่อกับระบบเงินเดือนได้อัตโนมัติ เพียงระบุเวลาการทำงานพร้อมสร้างแฟ้มประวัติพนักงานแต่ละรายระบบก็จะดึงข้อมูลเพื่อไปประมวลผลค่าแรงได้ทันที และยังสามารถสรุปค่าใช้จ่ายการทำงาน แยกตามแผนกสังกัดของพนักงาน กับแผนกทางบัญชีได้

Personnel System ระบบบริหารงานบุคคล

เก็บเอกสารเป็นอิเล็กทรอนิกส์

เก็บเอกสารอื่น ๆ ในรูปแบบของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาวุฒิการศึกษา ในรูปแบบไฟล์ซึ่งอาจจะเป็นไฟล์ Word, Excel, Pdf รูปภาพหรือไฟล์อื่นๆ

เก็บประวัติการปรับเงินเดือน/ย้ายตำแหน่ง

เมื่อมีการบันทึกการปรับเงินเดือนในระหว่างการคำนวณแบบปิดงวดหลังการคตำนวณ โปรแกรมจะบันทึกลงแฟ้มอัตโนมัติ หรือเมื่อมีการย้ายตำแหน่ง แผนก หรือสาขา โปรแกรมก็จะบันทึกอัตโนมัติด้วยเช่นกัน

ตัวช่วย HR ในการจัดเก็บประวัติ

จัดเก็บประวัติส่วนบุคคลของพนักงานได้อย่างละเอียดและครบถ้วน ทั้งข้อมูลก่อนการเป็นพนักงาน และในขณะที่เป็นพนักงานอยู่ รวมถึงข้อมูลสำคัญของพนักงานต่าง ๆ เช่น บุคคลที่ต้องติดต่อกรณีฉุกเฉิน แผนที่หรือที่อยู่บ้าน โรคประจำตัว ยาที่แพ้ เป็นต้น

Advanced Rights

ระบบสิทธิวันลาและเบี้ยขยันขั้นสูง

ระบบที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการคำนวณเงินหักอัตโนมัติการการขาด ลา มาสาย กลับก่อน ของพนักงานที่มีสิทธิ์ตามที่องค์กรหรือบริษัทกำหนด ระบบนี้จะช่วยลดเวลาในการค้นหาประวัติการขาด ลา มาสายของพนักงานแต่ละคนเพื่อประกอบการคำนวณเงินเดือน

กำหนดสิทธิ์การลาได้ตามประเภทของกฎหมายแรงงาน เช่น ลาคลอด, ลาทหาร, ลาเพื่อสมรส, ลาป่วย, ลากิจ ต่างๆ สามารถกำหนดจำนวนครั้งหรือจำนวนวันในสิทธิ์การลาแต่ละประเภทได้อย่างละเอียดและตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน เพื่อนให้ระบบคำนวณให้อัตโนมัติ

กำหนดประเภทเงินเบี้ยขันได้ไม่จำกัดและกำหนดเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อคำนวณเบี้ยขยันแบบอัตโนมัติ สามารถกำหนดสูตรหรือผูกเงื่อนไขได้เอง เช่น การขาด ลา มาสาย ที่มีผลต่อเบี้ยนขยัน เป็นต้น จากนั้นโปรแกรมจะทำการเก็บประวัติและคำนวณเบี้ยขยันเมื่อพนักงานทำงานครบตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

Disk Transfer ระบบโอนข้อมูลเข้าแผ่นดิสก์

สะดวกในการเตรียมข้อมูล

นำส่ง ภ.ง.ด1, ภ.ง.ด.1ก, ภ.ง.ด.91, ภ.ง.ด.3 ในรูปแบบของ text file ผ่านอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของกรมสรรพากร

จัดส่งยอดเงินสะสม

เข้ากองทุนสำรองเสี้ยงชีพ (Provident Fund) ให้กองทุนต่างๆ ในรูปแบบไฟล์ตามมาตรฐานแต่ละกองทุน

Advanced Security Control ระบบกำหนดสิทธิ์การใช้งานขั้นสูง

ป้องกันข้อมูลไม่รั่วไหล

ระบบมีความปลอดภัยสูง ยากที่จะเข้าถึงข้อมูล สามารถป้องกันการเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญได้เช่น อัตราเงินเดือน ที่อยู่ หรือประวัติส่วนบุคคลอื่นๆ

กำหนดสิทธิ์การใช้งาน

ป้องกันการเข้าถึงข้อมูลด้วยการกำหนดสิทธิ์ในการอ่านข้อมูลของผู้ใช้งานในระดับต่าง ๆ โดยกำหนดได้ว่าจะให้ USER สามารถทำอะไรได้บ้างในโปรแกรม แยกเป็น 5 หัวข้อ คือ อ่าน เพิ่มเติม แก้ไข ลบ และใช้งาน

ฟังก์ชั่นรายงานครบ ตรวจสอบได้

รายงานต่าง ๆ ที่ใช้ภายในบริษัท เช่น ทะเบียนจ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง, สรุปยอดเงินเดือนประจำงวด, รายงานพนักงานเข้าใหม่/ลาออก, รายงานเงินกู้ยืมคงค้าง เป็นต้น

รายงานสำหรับการวิเคราะห์และประเมินผลพนักงาน เช่น สรุปอายุงานและวันลา, รายงานเปรียบเทียบต่างๆ พร้อมกราฟ, รายงานจำนวนพนักงานเข้าออกประจำปีพร้อมเปอร์เซ็นต์เปรียบเทียบ

รายงานอายุงาน วันทำงานและจำนวนวันลาหยุด, รายงานประเมินผลพนักงานสิ้นปี สามารถตรวจสอบได้ตามช่วงเวลาที่ต้องการ ซึ่งสามารถนำไปประเมินผลเพื่อปรับอัตราเงินเดือน หรือพิจารณาโบนัสให้กับพนักงานได้

Business Plus HRM

PR

Payroll
13,375 1 User
 • 3 User 26,750.-
ยอดนิยม

TM

Time Attendance
13,375 1 User
 • 3 User 17,120.-
ยอดนิยม

RT

Advanced Rights
7,490 1 User
 • 3 User 9,630

PS

Personnel System
8,560 1 User
 • 3 User 26,750.-
ยอดนิยม

DK

Disk Transfer
3,745 1 User
 • 3 User 4,815.-

AS

Advanced Security Contro
3,745 1 User
 • 3 User 4,815.-

Set Business Plus HRM

PR + DK

Payroll + Disk Transfer
15,408 1 User
 • PR : Payroll
 • DK : Disk Transfer

PR + DK

Payroll + Disk Transfer
28,355 3 User
 • PR : Payroll
 • DK : Disk Transfer

PR + PS

Payroll + Personel System
17,548 1 User
 • PR : Payroll
 • PS : Personnel System
ยอดนิยม

PR + PS

Payroll + Personel System
30,388 3 User
 • PR : Payroll
 • PS : Personnel System

PR + TM

Payroll + Time Attendance
26,750 1 User
 • PR : Payroll
 • TM : Time Attendance
ยอดนิยม

PR + TM

Payroll + Time Attendance
43,870 3 User
 • PR : Payroll
 • TM : Time Attendance

PR+PS+RT

23,540 1 User
 • PR : Payroll
 • PS : Personnel System
 • RT : Advanced Rights

PR+PS+RT

38,092 3 User
 • PR : Payroll
 • PS : Personnel System
 • RT : Advanced Rights

PR+PS+TM

35,310 1 User
 • PR : Payroll
 • PS : Personnel System
 • TM : Time Attendance
ยอดนิยม

PR+PS+TM

55,105 3 User
 • PR : Payroll
 • PS : Personnel System
 • TM : Time Attendance

PR+TM+AS

24,396 1 User
 • PR : Payroll
 • TM : Time Attendance
 • AS : Advanced Security Control
ยอดนิยม

PR+TM+AS

38,948 1 User
 • PR : Payroll
 • TM : Time Attendance
 • AS : Advanced Security Control

PR+PS+TM+AS

31,244 1 User
 • PR : Payroll
 • PS : Personnel System
 • TM : Time Attendance
 • AS : Advanced Security Control

PR+PS+TM+AS

47,936 3 User
 • PR : Payroll
 • PS : Personnel System
 • TM : Time Attendance
 • AS : Advanced Security Control

PR+PS+RT+TM+AS

34,909 1 User
 • PR : Payroll
 • PS : Personnel System
 • RT : Advanced Rights
 • TM : Time Attendance
 • AS : Advanced Security Control

PR+PS+RT+TM+AS

52,163 3 User
 • PR : Payroll
 • PS : Personnel System
 • RT : Advanced Rights
 • TM : Time Attendance
 • AS : Advanced Security Control

6 ระบบ

PR+TM+PS+RT+DK+AS
41,730 1 User
 • PR : Payroll
 • DK : Disk Transfer
 • PS : Personnel System
 • RT : Advanced Rights
 • TM : Time Attendance
 • AS : Advanced Security Control

6 ระบบ

PR+TM+PS+RT+DK+AS
63,130 3 User
 • PR : Payroll
 • DK : Disk Transfer
 • PS : Personnel System
 • RT : Advanced Rights
 • TM : Time Attendance
 • AS : Advanced Security Control

6 ระบบ Th-En

PR+TM+PS+RT+DK+AS
52,430 1 User
 • PR : Payroll
 • DK : Disk Transfer
 • PS : Personnel System
 • RT : Advanced Rights
 • TM : Time Attendance
 • AS : Advanced Security Control

6 ระบบ Th-En

PR+TM+PS+RT+DK+AS
73,830 3 User
 • PR : Payroll
 • DK : Disk Transfer
 • PS : Personnel System
 • RT : Advanced Rights
 • TM : Time Attendance
 • AS : Advanced Security Control

Full

6 ระบบ+E-Payslip
52,430 3 User
 • PR : Payroll
 • DK : Disk Transfer
 • PS : Personnel System
 • RT : Advanced Rights
 • TM : Time Attendance
 • AS : Advanced Security Control
 • E-Payslip

Full

6 ระบบ+E-Payslip
73,830 3 User
 • PR : Payroll
 • DK : Disk Transfer
 • PS : Personnel System
 • RT : Advanced Rights
 • TM : Time Attendance
 • AS : Advanced Security Control
 • E-Payslip

โปรแกรม Business Plus HRM กับการทำงานของ 6 ระบบ

DK : Disk Transfer

Disk ส่งกองทุนสำรอง ฯ Disk ส่ง ภ.ง.ด.1 Disk ส่ง ภ.ง.ด.91, ภ.ง.ด.3

TM : Time Attendance

ดึงข้อมูลเวลาเข้างานจากเครื่องรูดบัตร สแกนนิ้วมือ สแกนใบหน้า วางแผนเวลาทำงาน กำหนดกะการทำงานของพนักงาน สรุปชั่วโมงการทำงาน OT สาย ลา กลับก่อนเวลา คำนวณผลเวลาทำงานแล้วโอนเข้าระบบเงินเดือน

PS : Personnel System

เก็บประวัติส่วนบุคคลของพนักงาน เก็บเอกสารพนักงาน บักทึกการปรับเงินเดือน/เลื่อนตำแหน่ง/ย้ายแผนก

BPlus-payroll

RT : Advanced Rights

กำหนดเงื่อนไขการให้สิทธิการลา กำหนดเงื่อนไขการให้เบี้ยขยัน ประมวลผลการคำนวณเงินเดือนอัตโนมัติ รายงานสิทธิลาคงเหลือ-เบี้ยขยัน

PR : Payroll

สร้างผังองค์กรได้ไม่จำกัด ฝ่าย แผนก ตำแหน่ง สาขา เก็บประวัตพนักงาน สร้างเงื่อนไขเพื่อคำนวณเงินเดือน พิมพ์ฟอร์มรายงานส่งสรรพากร ประกันสังคม รายงานบัญชี

AS : Advanced Security Control

กำหนดชื่อผู้ใช้ รหัสในการเข้าใช้งาน ป้องกันการเข้าถึงข้อมูลตามที่กำหนดสิทธิ ตั้งระดับการเข้าถึงข้อมูลของพนักงาน หรือรายงานสำคัญ

320x600A

Bplus HRM Connect

แอพพลิเคชันเพื่อพนักงาน เช็คอินเวลาทำงานผ่านโทรศัพท์มือถือ

โซลูชันใหม่ในการเช็คอินการเข้างาน ติดต่อสอบถาม ขอบันทึกเอกสารได้ง่าย ๆ ผ่านแอพ

320x600B

Bplus Connect

อยู่ไหนก็ Connect กับผู้บริหารได้ง่าย ด้วยแอพพลิเคชัน

แอพพลิเคชันที่ช่วย connect ระหว่างพนักงาน HR ผู้บริหารในการเช็คอิน ติดต่อ ขออนุมัติต่างๆ ได้เองเช่น ขอเบิกสวัสดิการ ขอลา ขอล่วงเวลา ขอเปลี่ยนกะ ร้องขอเปลี่ยนประวัติ แจ้งร้องเรียนต่างๆ ผ่านระบบ และยังสะดวกในการเช็คอินบันทึกเวลาการทำงาน สามารถกำหนดพิกัด (GPS) หรือระยะที่จะสามารถทำการเช็คอินได้ทั้งในสำนักงานและนอกสถานที่ รองรับการตั้งค่าสำหรับบริษัทที่ต้องออกนอกสถานที่ สาขา หรือไซต์งาน

เปลี่ยนการเช็คอินเข้างานหรือการขออนุมัติเอกสารแบบเดิม ๆ

ให้ล้ำสมัยด้วยเทคโนโลยี

พนักงานเช็คอินเวลาการทำงาน/ยื่นคำร้องขออนุมัติต่าง ๆ ผ่านแอพพลิเคชั่นได้ด้วยตนเอง

เวลาเช็คอิน/คำร้องต่าง ๆ ส่งไปยังผู้อนุมัติ/ผู้บริหารได้ทันทีไม่ต้องรอเวลาในการนำส่งเอกสารและยังลดการใช้กระดาษ

ผู้อนุมัติ/ผู้บริหารสามารถพิจารณาคำร้องได้ทันทีผ่านแอพพลิเคชัน

เมื่อผู้อนุมัติ/ผู้บริหาร ทำการอนุมัติคำร้องหรือปฏิเสธคำร้อง จะแจ้งผลไปที่แอพพลิเคชันของพนักงานทันที

320x600B
ฟังก์ชันสำหรับพนักงาน

 1. สามารถกำหนดผู้อนุมัติต่างประเภทแต่บละเอกสารได้
 2. กำหนดผู้อนุมัติได้ไม่จำกัดจำนวนและระดับของผู้อนุมัติ
 3. เมื่อมีการแจ้งเตือนคำขออนุมัติ ระบบจะแจ้งเตือนให้ผู้อนุมัติซึ่งสามารถทำการอนุมัติได้ผ่านโทรศัพท์มือถือ
 4. กรณีที่มีผู้อนุมัติมากกว่า 1 คน เมื่อผู้อนุมัติลำดับแรกอนุมัติแล้วระบบจะส่งไปยังผู้อนุมัติลำดับถัดไปส่งให้พนักงานทราบสถานะการขออนุมัติ
 5. กรณีเอกสารหรือคำขอไม่อนุมัติระบบจะแจ้งไปที่พนักงาน

ฟังก์ชันสำหรับผู้อนุมัติ

 1. สามารถกำหนดผู้อนุมัติต่างประเภทแต่บละเอกสารได้

 2. กำหนดผู้อนุมัติได้ไม่จำกัดจำนวนและระดับของผู้อนุมัติ

 3. เมื่อมีการแจ้งเตือนคำขออนุมัติ ระบบจะแจ้งเตือนให้ผู้อนุมัติซึ่งสามารถทำการอนุมัติได้ผ่านโทรศัพท์มือถือ

 4. กรณีที่มีผู้อนุมัติมากกว่า 1 คน เมื่อผู้อนุมัติลำดับแรกอนุมัติแล้วระบบจะส่งไปยังผู้อนุมัติลำดับถัดไปส่งให้พนักงานทราบสถานะการขออนุมัติ

 5. กรณีเอกสารหรือคำขอไม่อนุมัติระบบจะแจ้งไปที่พนักงานทันที

การเชื่อมต่อกับ BPlus HRM

 1. เมื่อมีการบันทึกเวลาเข้างานในระยะพิกัดที่กำหนด ข้อมูลเวลาทำงานจะโอนข้อมูลไปยังโปรแกรมเงินเดือนอัตโนมัติ
 2. กรณีทำงานนอกสถานที่ โปรแกรมสามารถทำการคำนวณตามกะการทำงานตรามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด โดยไม่ต้องเข้าไปเปลี่ยนกะในโปรแกรม
 3. กรณีที่เอกสารของพนักงานผ่านการอนุมัติแล้ว ระบบจะโอนผลไปที่โปรแกรมอัตโนมัติ เพื่อนำมาคำนวณผลเงินเดือนในระบบ
 4. เมื่อเอกสารผ่านการอนุมัติระบบจะแจ้งไปที่พนักงานทันที
 5. หัวหน้าหรือผู้บริหารสามารถตรวจสอบได้ว่าในแต่ละวันมีพนักงานคนใดบ้างที่ไม่สแกนลายนิ้วมือ หรือทำการบันทึกเวลาทำงาน

ขอใบเสนอราคา

สิทธิพิเศษเมื่อซื้อสินค้ากับเรา

 • รับประกันเครื่อง 1 ปี
 • พร้อมให้คำปรึกษาก่อนและหลังการขายตลอดอายุการใช้งาน
 • ติดตั้งโปรแกรมและรายการสินค้าให้ก่อนส่งมอบสินค้า
thankyou-card